Tiden är mogen

Vi anser att tiden nu är mogen att utveckla en fördjupad demokrati. Som ett komplement till dagens system ska varje myndig person få möjlighet att själv rösta i viktiga samhällsfrågor, utan att behöva gå omvägen via ett politiskt parti. Alltså en form av direktdemokrati. Detta kan utvecklas på flera olika sätt, bland annat med hjälp av Internet. Vi föreslår att detta först prövas i mindre skala för att sedan utvärderas.

Jag tycker...

Ingen vet allt, men varje människa har mycket att bidra med genom sina erfarenheter. Till exempel av att vara student, förälder, anställd, egenföretagare, patient, hyresgäst, boende på ett äldreboende eller behandlingshem, anhörig till en sjuk eller handikappad. Beslut blir så mycket bättre om de som är berörda av dem får vara med tidigt i processen. Delaktighet gör också människor mer engagerade i det vi har gemensamt och grunden för en levande demokrati är ju vårt eget engagemang. Därför ska makt och ansvar så långt som möjligt koncentreras till människors lokala samhälle.

Bristande delaktighet innebär slöseri med resurser, ekonomiska såväl som mänskliga, om inte människors kunskap och erfarenhet tas till vara genom att man lyssnar och låter dem delta i förberedelser och beslut. Med direktdemokrati som komplement till den representativa systemet kommer vi att kunna ta tillvara på den kollektiva intelligensen. Det ger både bättre beslut och mer demokrati.

Hur ska det gå till?

Din rösträtt mellan valen