Stadgar

Stadgar för Direktdemokraternas riksorganisation (DD Riks). Valda av medlemmarna vid omröstning avslutad den 7 juni 2015.

Uppdaterad 2020-09-15.

§ 1 Syfte

1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.

1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet.

1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.

§ 2 Medlemskap

2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet.

2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen.

2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.

§ 3 Verksamhet

3.1 Partiets verksamhet ska bedrivas öppet och med god insyn för så väl medlemmar som allmänhet.

3.2 Den löpande verksamheten styrs ytterst av Medlemsmötet, men befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter kan delegeras till styrelse och förtroendevalda.

3.3 Partiet är en ideell förening och har sitt säte i Sverige.

3.4 Verksamhetsåret följer kalenderåret.

3.5 Föreningar och förbund kan själva välja om de vill använda sig av flytande eller direkt demokrati.

§ 4 Medlemsmöte

4.1 Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Där utövar medlemmarna sin interna rösträtt. Medlemsmötet pågår kontinuerligt året runt.

4.2 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgats.

4.3 Delegering är tillåten om inget annat stadgats.

4.4 Årsberättelse, revision och frågor om ansvarsfrihet behandlas årligen vid fasta och i god tid förannonserade datum på Medlemsmötet.

§ 5 Styrelse

5.1 Styrelsens skall bestå av minst två ledamöter samt en suppleant och upp till nio ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi refererar till partiets och föreningar ansvarar för sin egen ekonomi.

5.2 Styrelsemedlemmar kan bytas ut genom enkel majoritet i medlemsmötet.

§ 6 Stadgar och Reglemente

6.1 Allt som reglerar partiets verksamhet utöver stadgarna sammanställs i ett reglemente. Både stadgar och reglemente ska vara offentligt tillgängliga.

6.2 Stadgarna kan ändras genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet.

§ 7 Upplösning

Partiet kan upplösas genom beslut på Medlemsmötet med två tredjedels majoritet. Sådant beslut ska även reglera fördelning av partiets tillgångar.

Sociala medier
Dela
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Epost
  • Kopiera
    https://direktdemokraterna.se/sv/stadgar
Version 1.26.8