Reglemente

Det här är de regler och bestämmelser som, utöver stadgarna, styr Direktdemokraternas interna och externa verksamhet.
Reglementet är ett levande dokument som ständigt utvecklas utifrån beslut på medlemsmötet.

1. Omröstningar

1.1 Partiets interna omröstningssystem

Som omröstningssystem på Medlemsmötet använder partiet den version av Gov som finns tillgänglig på följande adress:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/

Arbetsgruppen IT har mandat att göra förändringar i systemet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=10670

1.2. Valhemlighet

Valhemlighet råder för röstning och delegering under Medlemsmötet. Valhemligheten omfattar ej delegatsröster.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=14624

1.3. Initiativrätt

Alla medlemmar har rätt att skapa omröstningar i Medlemsmötets omröstningssystem.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=136474

1.4. Omröstningstid

Omröstningstiden för tidsbestämda omröstningar är 14 dagar.
Det innebär att en tidsbegränsad omröstning avslutas exakt 14 dygn efter den tidpunkt då den startades.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=156589

1.5. Regler

1) Varje omröstning ska vara länkad till en ny tråd, med länk till omröstningen och tidigare diskussioner om förslaget, där frågan kan debatteras så länge omröstningen pågår.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143000

2) En omröstningsfråga ska vara fri från tvetydigheter, neutralt formulerad samt fri från argumentation för något svarsalternativ.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143023

3) En votering (omröstning med alternativen Ja/Nej samt Avstår) ska alltid vara formulerad så att Ja innebär någon form av förändring och Nej ingen skillnad mot innan (status quo)

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143089

4) En prioritetsomröstning (preferensomröstning) ska alltid ha ett alternativ “Status quo” som, om det vinner, innebär ingen skillnad mot om omröstningen inte hade hållits.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143154

1.6. Delegering

Varje medlem ska ha möjlighet att delegera sin röst under Medlemsmötet. Ett fullt funktionellt omröstningssystem ska tillhandahålla denna funktion till medlemsmötet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=231624

2. Organisation

2.1. Medlemsavgift

Den årliga avgiften för medlemskap i Direktdemokraterna är 50 SEK.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=284160

Medlemskap kan även lösas för livstid för 500 SEK.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=268710
Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=268733

2.2 Existerande grupper

Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapats.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=188169

2.3 Debatt- och samtalsregler på möten och forumet

Reglerna existerar för att undvika följande:

 • Inlägg som bryter mot svensk lag.
 • Lögn eller förtal.
 • Hot eller trakasserier.
 • Svordomar eller obscena ord.
 • Nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet.
 • Personangrepp eller ärekränkande inlägg.
 • Kommersiella budskap.
 • Uppmaningar till brott.
 • Obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
 • Länkar till sajter med ovanstående innehåll.
 • Ironi/sarkasm/raljans etc.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=6000

3. Neutralitet

3.1 Direktdemokraternas neutralitet

Sakneutraliteten är en orange tråd genom hela partiet – varför våra personliga åsikter inte skall speglas när vi företräder partiet offentligt i lokalgrupperna eller som medlemmar i interngrupperna. Våra åsikter i privata sammanhang har Direktdemokraterna inga synpunkter på – men som representanter för Direktdemokraterna är vi alltid sakneutrala.

Neutraliteten är viktig för att alla oavsett åsikt ska känna sig välkomna. Direktdemokraterna vill skapa ett inkluderande klimat, inte ett exkluderande.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=180614

3.2 Gällande styrelse/riksdagskandidater/talespersoner:

Nolltolerans under hela mandatperioden att;

 • -Kampanja i sakfrågor (tala, skriva, debattera, bära symboler)
 • -Företräda organisationer som driver sakfrågor, oavsett om dessa är humanistiska/demokratiska sakfrågor.
 • Debattera offentligt för endera sidan av en sakfråga.

För övriga partifunktionärer som tillfälligt hamnar i en situation där de företräder partiet får de ej uttala sin åsikt i sakfrågor när det är uppenbart att de intervjuas/debatterar i egenskap av partimedlem, eller figurerar i sammanhang där de kan uppfattas företräda partiet.

De kan vid “utpressning” uttala sig i stil med:

jag PERSONLIGEN skulle i en omröstning i frågan om X förmodligen rösta för X”.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=18794

4. Styrelsen

4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut

a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

4.2 Samordnar aktiviteter från arbetsgrupper och medlemmar

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

4.3 Hanterar avtal, ekonomi och tillgångar

a) Styrelsen ska inför varje nytt år lägga ett budgetförslag och en verksamhetsplan som ska godkännas av medlemsmötet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=189796

b) Utgifter som överstiger 10 % av det beslutade budgetförslaget skall godkännas av medlemsmötet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

c) Styrelsen ansvarar för kontakt med myndigheter.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

d) Styrelsen tecknar avtal med lokala partiföreningar om teckningsrätt till vallistor och medlemsavgifter.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

4.4 Ser till att kommunikation med medlemmar och omvärld fungerar tillfredsställande

a) Styrelsen har skyldighet att vid varje styrelsemöte avge ett mötesprotokoll som är tillgängligt för medlemmar.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

b) Varje styrelse ska avge sin verksamhetsberättelse vid mandatperiodens slut.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=189796

c) Styrelsen har ett ansvar att det ges en korrekt och positiv bild av partiet, samt att partiet är transparent.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

4.5 Arbetssätt och tillsättning

a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184754
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184912

d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

e) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845

4.6 Stormöte med arbetsgrupper

Styrelsen ska hålla stormöte minst en gång per mandatperiod med obligatorisk närvaro av representanter från samtliga arbetsgrupper där alla arbetsgrupper får rapportera vad de gör och varför. Även lokalansvariga blir välkomna till dessa stormöten och får berätta vad som pågår lokalt.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=195328

5. Direktdemokraternas hållning i demokratifrågor
5.1 DD Ska officiellt verkar för möjligheten att hålla bindande folkomröstningar

Sveriges lag medger bara bindande folkomröstningar i vissa fall gällande grundlagsändringar, övriga folkomröstningar måste vara rådgivande och de representativa makten kan välja hur man hanterar ett utslag. Det är heller inte möjligt att starta sk folkinitiativ på riksnivå, bara på kommun och landstingsnivå.

Direktdemokraterna ska officiell som t.ex. valfråga driva att Sverige ska införa möjligheten att starta folkinitiativ i syfte att hålla bindande folkomröstningar, samt att göra det möjligt för enskilda representativa ledamöter att ställa motion om detta, i samtliga frågor, på samtliga nivåer, från kommuner, till landsting/regioner och riksdag.

Detta innebär inte att DD ska ställa sig bakom någon sakfråga som blir föremål för bindande folkomröstning, detta hanteras som alla andra sakfrågor av GOV/Folke eller vad som kommer i dess ställe. Direktdemokraterna får ej lämna fram motioner och förslag som inte kommer från vårt röstsystem med stöd. Direktdemokraterna får ej rösta i omröstningar som sker i våra politiska församlingar och går emot de röstberättigades vilja från vårt röstsystem.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=186607<

Regelskötarnas beslut
2016-12-04
Joakim Sigvald:
1) Flyttat styrelsens förhållningsregler till styrelsens egen sida på hemsidan
– motivering: Saknas medlemsbeslut eller stöd genom delegerad beslutsrätt från Medlemsmötet, bör alltså inte ligga i reglementet
2) Tagit bort länken till Övriga förtroendevaldas reglemente
– motivering: Övriga förtroendevaldas reglemente saknas
3) Tagit bort Ungdomsförbundets reglemente
– motivering: Text saknas
2018-12-20
Carl Hashmi:
Uppdaterat punkt 2.1
– motivering: Nya medlemsavgifter är beslutade och implementerade

Din rösträtt mellan valen