Regulations

Regler och bestämmelser som, utöver stadgarna, styr Direktdemokraternas interna och externa verksamhet.

Reglementet är ett levande dokument som ständigt utvecklas. Alla beslut som har fattas finns på medlemsmötet.

Uppdaterad: 2021-10-30

1.1 Partiets interna omröstningssystem

Som omröstningssystem på Medlemsmötet använder partiet den version av Gov som finns tillgänglig på följande adress:

Arbetsgruppen IT har mandat att göra förändringar i systemet.

1.2. Valhemlighet

Valhemlighet råder för röstning och delegering under Medlemsmötet. Valhemligheten omfattar ej delegatsröster.

1.3. Initiativrätt

Alla medlemmar har rätt att skapa omröstningar i Medlemsmötets omröstningssystem.

1.4. Omröstningstid

Omröstningstiden för tidsbestämda omröstningar är 14 dagar.

Det innebär att en tidsbegränsad omröstning avslutas exakt 14 dygn efter den tidpunkt då den startades.

1.5. Regler

1) Varje omröstning ska vara länkad till en ny tråd, med länk till omröstningen och tidigare diskussioner om förslaget, där frågan kan debatteras så länge omröstningen pågår.

2) En omröstningsfråga ska vara fri från tvetydigheter, neutralt formulerad samt fri från argumentation för något svarsalternativ.

3) En votering (omröstning med alternativen Ja/Nej samt Avstår) ska alltid vara formulerad så att Ja innebär någon form av förändring och Nej ingen skillnad mot innan (status quo)

4) I en prioritetsomröstning (preferensomröstning) där vinnande förslag får fler nedröstningar än stödjande / hamnar under den blåa linjen, innebär resultatet ingen skillnad mot om omröstningen inte hade hållits.

5) Ett förslag ska ha stöd av minst fem (5) medlemmar för att bli föremål för omröstning

– ifall omröstningssystemet saknar funktion för att stödja propositioner (förslag) ska stöd ges i en tråd med samma titel som förslaget i forumdelen ”Nya förslag (söker stöd)” genom att medlem skriver ”Stödjer” eller motsvarande i ett separat inlägg i tråden. Endast stöd som givits på den senaste versionen av ett förslag räknas.

6) Ett förslag ska ha diskuterats på Medlemsmötet minst en vecka före omröstning.

7) Vid omröstningar med alternativ som innehåller flera förändringar av regler eller stadgar så ska omröstningen delas upp i flera omröstningar, en separat omröstning för varje regel eller stadgar som avses förändras eller läggas till. Detta för att de medlemmar som röstar ska ges möjlighet att rösta enskilt i varje sakfråga. Valförrättare ansvarar för att omfattande förslag delas upp i flera omröstningar.

8) Förslag som innebär en förändring måste ha en utsedd ansvarig för utförandet, t.ex regelskötare, arbetsgrupp eller medlem. Detta för att beslut som fattats genom omröstning inte ska bli oavslutade. Vem som är ansvarig ska klargöras innan omröstningen startas. Det får inte finnas några frågetecken kring om ett förslag kommer att kunna genomföras efter omröstning. Om det krävs förarbete för att säkerställa att ett förslag kommer kunna genomföras så ska förarbetet göras innan omröstningen startas.

1.6. Delegering

Varje medlem ska ha möjlighet att delegera sin röst under Medlemsmötet. Ett fullt funktionellt omröstningssystem ska tillhandahålla denna funktion till medlemsmötet.

2.1. Medlemsavgift

Den årliga avgiften för medlemskap i Direktdemokraterna är 100 SEK.

Medlemskap kan även lösas för livstid för 500 SEK.

Medlemmar i Direktdemokraternas ungdomsförbund UDD får kostnadsfri tillgång till partiets medlemsforum fram till 25 års ålder.

2.2 Existerande grupper

Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapats.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.

2.3 Tre-Demokrat-Regeln

 1. Om minst tre medlemmar vill göra något, gör de det.

 2. De behöver inte fråga någon om ”lov”.

 3. Medlemmarna använder sitt omdöme när de bestämmer om det de vill göra är något som bör stämmas av med Medlemsmötet.

 4. I det fall medlemmarna gör något olämpligt, regleras det i efterhand.

2.4 Debatt- och samtalsregler på möten och forumet

Reglerna existerar för att undvika följande:

 • Inlägg som bryter mot svensk lag.
 • Lögn eller förtal.
 • Hot eller trakasserier.
 • Svordomar eller obscena ord.
 • Nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet.
 • Personangrepp eller ärekränkande inlägg.
 • Kommersiella budskap.
 • Uppmaningar till brott.
 • Obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
 • Länkar till sajter med ovanstående innehåll.
 • Ironi/sarkasm/raljans etc.

2.5 Riktiga namn i medlemssytemet

det ska vara krav på att medlemmar använder sitt eget riktiga namn internt gentemot andra medlemmar. Medlemmar med skyddade personuppgifter eller som av andra skäl är beroende av extra anonymitet kan av medlemsadministratörerna ges tillåtelse att använda en pseudonym istället. Kravet är då att denna pseudonym ska vara bestående och inte ändringsbar utan nytt godkännande från medlemsadministratörerna.

2.6 Ekonomisk ansvarig för respektive län

Varje län skall ha en kontaktperson som är länets ekonomiska ansvariga och har ansvar att redovisa hur pengarna används.

Överträdelse mot den regeln gör personen återbetalningsskyldig.

Styrelsen utser vem som skall vara ekonomistiskt ansvarig.

Beslut: https://docs.google.com/document/d/1IsaMjVuDpW2wtRLb-Iui6eEY2f36Xei69ovjedTYdis/edit?usp=sharing

3.1 Direktdemokraternas neutralitet

Sakneutraliteten är en orange tråd genom hela partiet – varför våra personliga åsikter inte skall speglas när vi företräder partiet offentligt i lokalgrupperna eller som medlemmar i interngrupperna. Våra åsikter i privata sammanhang har Direktdemokraterna inga synpunkter på – men som representanter för Direktdemokraterna är vi alltid sakneutrala.

Neutraliteten är viktig för att alla oavsett åsikt ska känna sig välkomna. Direktdemokraterna vill skapa ett inkluderande klimat, inte ett exkluderande.

3.2 Gällande styrelse/riksdagskandidater/talespersoner i tjänst:

Nolltolerans under hela mandatperioden när man företräder partiet att;

– Kampanja i sakfrågor (tala, skriva, debattera, bära symboler)

– Företräda organisationer som driver sakfrågor, oavsett om dessa är humanistiska/demokratiska sakfrågor.

– Debattera offentligt för endera sidan av en sakfråga.

För övriga partifunktionärer som tillfälligt hamnar i en situation där de företräder partiet får de ej uttala sin åsikt i sakfrågor när det är uppenbart att de intervjuas/debatterar i egenskap av partimedlem, eller figurerar i sammanhang där de kan uppfattas företräda partiet.

De kan vid “utpressning” uttala sig i stil med:

jag PERSONLIGEN skulle i en omröstning i frågan om X förmodligen rösta för X”.

4.1 Syfte & målsättning

a) Syftet med medlemsmötet är att ge medlemmarna den yttersta makten i organisationen.

b) Medlemsmötet ansvarar för att styrelsen arbetar efter partiets syfte och målsättning.

4.2 Befogenheter

a) Ogiltigförklara styrelsebeslut eller beslut från arbetsgrupper.

b) Avsätta en eller flera styrelseledamöter.

c) Avsätta hela styrelsen.

d) Varje enskild medlem kan söka stöd för att ogiltigförklara ett beslut av styrelsen eller arbetsgruppen samt avsätta styrelseledamöter från medlemmarna via forumet, i enighet med reglementet.

5.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut

a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.

5.2 Samordnar aktiviteter från arbetsgrupper och medlemmar

5.3 Hanterar avtal, ekonomi och tillgångar

a) Styrelsen ska inför varje nytt år lägga ett budgetförslag och en verksamhetsplan som ska godkännas av medlemsmötet.

b) Utgifter som överstiger 10 % av det beslutade budgetförslaget skall godkännas av medlemsmötet.

c) Styrelsen ansvarar för kontakt med myndigheter.

d) Styrelsen tecknar avtal med lokala partiföreningar om teckningsrätt till vallistor och medlemsavgifter.

5.4 Ser till att kommunikation med medlemmar och omvärld fungerar tillfredsställande

a) Styrelsen har skyldighet att vid varje styrelsemöte avge ett mötesprotokoll som är tillgängligt för medlemmar.

b) Varje styrelse ska avge sin verksamhetsberättelse vid mandatperiodens slut.

c) Styrelsen har ett ansvar att det ges en korrekt och positiv bild av partiet, samt att partiet är transparent.

5.5 Arbetssätt och tillsättning

a) [Ersatt av § 5.1 i Stadgarna]

b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period.

c) En ny Styrelse väljs i December inför varje nytt kalenderår. Omröstningsmetod av ny styrelse beslutas av den avgående Styrelsen.

d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.

Definitionen av aktiv styrelseledamot är att man utför partiarbete utanför styrelsen.

https://docs.google.com/document/d/19M_jtpIw1VAwl84F5nCfE5NnbspXlsLcqRuHos1EL5Y/edit?usp=sharing

e) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.

f) 4 dagar innan möte är sista dagen för att lägga upp nya förslag på punkter att ta upp på mötet.

Senast 3 dagar innan möte mailas dagordning ut till styrelseledamöterna, suppleanter, kassör och anmälda mailadresser & publiceras på Direktdemokraternas medlemsforum.

Beslut: https://docs.google.com/document/d/19M_jtpIw1VAwl84F5nCfE5NnbspXlsLcqRuHos1EL5Y/edit?usp=sharing

g) Antalet ledamöter och antalet möten för kommande mandatperiod beslutas av styrelsen på deras sista styrelsemöte.

Beslut: https://docs.google.com/document/d/1hXZc7uV7Ix9AwUFWCbCKB-X2C8mHzp_r1QRjB-MUV60/edit?usp=sharing

h) Styrelsens suppleanter ska vara standby på styrelsemöten.

Beslut: https://docs.google.com/document/d/1KjyJ32N3oumIzWC-CgFI-PMDk7QE-McELKaogaX8eoM/edit?usp=sharing

5.6 Stormöte med arbetsgrupper

Styrelsen ska hålla stormöte minst en gång per mandatperiod med obligatorisk närvaro av representanter från samtliga arbetsgrupper där alla arbetsgrupper får rapportera vad de gör och varför. Även lokalansvariga blir välkomna till dessa stormöten och får berätta vad som pågår lokalt.

5.7 Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen

Förtroendeuppdrag som ej fyller sin fulla funktionalitet skall kunna övergå till styrelsens ansvar tills ny förtroendevald eller ny förtroendeuppdrag definieras.

Tillvägagångssätt:

 1. Finns en eller flera platser tomma utan möjliga kandidater skall styrelsen i första hand försöka fylla den med utomstående från omröstningen.
 2. Kan ej platsen trots det fyllas skall styrelsen försöka utse en styrelseledamot som kan ta över ansvaret.
 3. Kan ej en styrelseledamot ta över ansvaret skall styrelsen överväga nyval eller om uppdraget behöver omdefinieras.

Vid nyval meddelar styrelsen valförättarna eller ansvarig omröstningsstartare.

Vid nytt uppdrag skall styrelsens beslut skickas till regelskötaren eller berörd ansvarig för regler och bestämmelser som avskaffar uppdraget samt utser styrelsen en utredningsgrupp med berörda skapare av uppdraget som skall på nytt försöka få ett funktionellt uppdrag. Färdigställt förslag redovisas för styrelsen och läggs upp som förslag till omröstning.

6.1 Definition

Arbetsavdelningen är samlingsplatsen för partiets arbetsgrupper & länsavdelning. Det är här representant för varje enskild arbetsgrupp och varje DD län samlas för att delegera vidare arbetsuppgifterna som styrelsen har delegerat till arbetsavdelningen.

6.2 Syfte & målsättning

a) Syftet med Arbetsavdelningen är att delegera styrelsens arbetsuppgifter för genomförandet av styrelsebeslut.

b) Arbetsavdelningen skall se till att arbetsgrupperna följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt.

b) Arbetsavdelningen ska se till att styrelsebeslut genomförs och är tillgänglig för medlemmarna.

6.3 Befogenheter

a) Tillsätta arbetsledare för varje arbetsgrupp.

b) Öka eller minska antalet arbetsgrupper och undergrupper för arbetsgrupperna efter behov.

6.4 Val av Arbetsledning

a) Arbetsavdelningen består av en representant från varje arbetsgrupp och varje DD Län.

b) Personen som ska representera arbetsgruppen eller DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.

c) Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild arbetsgrupp och DD Län efter behov.

7.1 Definition

a) Länsavdelningen är samlingsplatsen för alla DD län.

b) Representanter från varje DD län utgör länsavdelningen. 3. Varje representant i länsavdelningen sitter även i arbetsavdelningen.

7.2 Syfte & målsättning

a) Länsavdelningen syfte är att vara en samlingsplats för Direktdemokraternas län och kommuner.

b) Länsavdelningen ansvarar för att se till att länen och kommunerna arbetar efter partiets syfte och målsättning, följer det syfte och målsättning som styrelsen har satt för länsavdelningen samt dom arbetsuppgifterna styrelsen eller arbetsavdelningen utger.

7.3 Befogenheter

a) Skapa rikstäckande kampanjer och aktiviteter.

b) Ställa upp i lokala val och ta fram representanter.

c) Skapa lokala folkomröstningar.

7.4 Val av Länsledning

a) Länsavdelningen består av en representant från varje DD Län..

b) Personen som ska representera DD Länet väljs och avsätts genom interna demokratiska val.

c) Arbetsavdelningen kan utse en suppleant för varje enskild DD Län efter behov.

8.1 DD Ska officiellt verkar för möjligheten att hålla bindande folkomröstningar

Direktdemokratierna står bakom:

 • Folkinitiativ på samtliga nivåer.

 • Folkomröstningar skall vara bindande.

 • Partiets ledamöter har rätt att lägga fram motioner om ovanstående.

 • Partiets ledamöter får ej lägga fram motioner och förslag som inte kommer från vårt röstsystem med stöd.

Sveriges lag medger bara bindande folkomröstningar i vissa fall gällande grundlagsändringar, övriga folkomröstningar måste vara rådgivande och de representativa makten kan välja hur man hanterar ett utslag. Det är heller inte möjligt att starta sk folkinitiativ på riksnivå, bara på kommun och landstingsnivå.

Direktdemokraterna ska officiell som t.ex. valfråga driva att Sverige ska införa möjligheten att starta folkinitiativ i syfte att hålla bindande folkomröstningar, samt att göra det möjligt för enskilda representativa ledamöter att ställa motion om detta, i samtliga frågor, på samtliga nivåer, från kommuner, till landsting/regioner och riksdag.

Detta innebär inte att DD ska ställa sig bakom någon sakfråga som blir föremål för bindande folkomröstning, detta hanteras som alla andra sakfrågor av GOV/Folke eller vad som kommer i dess ställe. Direktdemokraterna får ej lämna fram motioner och förslag som inte kommer från vårt röstsystem med stöd. Direktdemokraterna får ej rösta i omröstningar som sker i våra politiska församlingar och går emot de röstberättigades vilja från vårt röstsystem.

8.2 Demokraticentrum i varje kommun

Ett demokraticentrum är en lokal eller utrymme där bland annat politiskt diskussion, åsiktsbildning, medborgarinitiativ och omröstningar skall kunna äga rum.

Demokraticentrumet kan exempelvis finnas i ett bibliotek eller annan offentlig miljö, så länge alla röstberättigade för kommunvalet har rätt till närvaro.

Kommunerna har ett ansvar att säkerställa att demokraticentrumet finns tillgängligt.

8.3 Tre kampanjfrågor

Direktdemokraterna kommer lyfta fram följande i kampanjfrågor:

 1. Inför ett elektroniskt valsytem.

 2. Medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå.

 3. Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.

8.4 Folkinitiativ

Direktdemokraterna stödjer följande folkinitiativ:

VÄLJARE UTAN GRÄNSER
hemsida: https://voterswithoutborders.eu/

Förslaget handlar kort om följande:

– Avlägsna hinder för registrering av EU-medborgare som röstar och ställer upp i europeiska och lokala val antingen i sitt bosättningsland eller ursprungsland.

– Bekräfta allmän rösträtt som en grundläggande rättighet och värdering. EU-medborgare bör ha rätt att välja om de vill rösta i sitt bosättningsland eller ursprungsland vid alla val och folkomröstningar.

– Undersöka effekterna av en sådan genuin europeisering av rösträtten, de nödvändiga skyddsåtgärderna och hur de skulle kunna inbegripa tredjelandsmedborgare. Dessa reformer tar bort en skamfläck för den europeiska demokratin och banar väg för en gränsöverskridande politik.

9.1 Hur partiet ska utse kandidater till riksdagen

Urvalet sker genom lottning av olika potter.

Potterna består av:

Grupp A. Betrodda medlemmar med goda kunskaper om DD.

Grupp B. Medlemmar som har varit med minst två år och betalat medlemsavgiften för båda åren.

Grupp C. Nya medlemmar.

9.2 Valallians för valet 2022

a) Grunden för ingående partier är att stå bakom en ökad makt till medborgarna genom ökad direktdemokrati i beslutsfattandet.

Utökning av fler konkreta gemensamma punkter beräknas föreslå under valsamverkans utveckling. Dessa gemensamma ståndpunkter kommer vi lämna gemensamma motioner till riksdagen och även bli binda att rösta för i riksdagen.

Förslag till beslut om gemensamma ståndpunkter kommer Direktdemokraternas medlemmar få rösta om och godkänna.

Alla ingående partier kommer dela en och samma vallista till riksdagsvalet (eventuellt utökning till regioner och kommuner).

Förslag på utformning och turordning kommer Direktdemokraternas medlemmar få rösta om och godkänna.

Frågor som inte ingår i valalliansen kommer alla ingående partier vara fria att rösta vad man vill. För Direktdemokraternas räkning innebär det att vi kommer hålla oss till vårt partiprogram (se punkt 8 i reglementet) och stadgade syfte (se § 1 i stadgarna).

Beslut: https://medlemsforum.direktdemokraterna.se/t/ska-dd-inga-i-en-valallians/

b) Direktdemokraterna kommer ha representanter som får delegerande rösträtt i valalliansen, vilket ger representanterna rätt att fatta beslut för partiets räkning.

Följande villkor gäller:

 • Representanterna skall förhålla sig till Direktdemokraternas stadgar och reglemente, med extra hänsyn till stadgade syfte och partiprogrammet.
 • Representanterna återkopplar och starta omröstningar på medlemsmötet i all väsentlig beslutsfattande som tas för partiets räkning.

Representanterna måste starta omröstning på medlemsmötet före ställningstagande om/ i:

 • Gemensamma bindande ståndpunkter inom valalliansen
  (som binder oss att lämna gemensamma motioner och rösta för i riksdagen).
 • Utformning och turordning på vallistan.
 • Förändringar i avtalet/ Stadgar.

Beslut: https://medlemsforum.direktdemokraterna.se/t/ska-vi-ha-representanter-for-valalliansen-med-delegerande-rostratt/

Social media
Share
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Mail
 • Copy
  https://direktdemokraterna.se/reglemente
Version 1.26.8