Ny Sifo-undersökning: Mer än varannan svensk vill ha direktdemokrati

Texten i Pdf format

PRESSRELEASE DIREKTDEMOKRATERNA 16 AUGUSTI 2018

53 procent av svenskarna vill ha direktdemokrati. Det visar en färsk SIFO-undersökning som Direktdemokraterna beställt. Och störst är intresset bland kvinnor i åldern 15–29 år där hela 73 procent svarar att de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

Partiet Direktdemokraterna verkar för att öka medborgarnas inflytande i politiska sakfrågor mellan valen. Genom direktval på internet ska medborgare kunna besluta även i sakfrågor i kommun, landsting och riksdag.

Att intresset för ett ökat direkt medborgarinflytande är stort bekräftas nu i en SIFO-undersökning. En statistiskt representativ grupp respondenter fick svara på frågan om de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

– Undersökningen visar att folk inte har förlorat tron på demokrati, de har förlorat tron på en förlegad parlamentarisk tillämpning av den, säger Thomas Larsson, som är en av Direktdemokraternas talespersoner.

Frågan som ställdes var: ”Vill du kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstningar i kommun, landsting och riksdag?”

Totalt svarade 53 procent av de tillfrågade ja på frågan. Störst är intresset hos unga kvinnor 15–29 där hela 73 procent svarar att de vill ha möjlighet till direktdemokrati.

Hos män är intresset störst i åldersgruppen 30–49 år där 65% är positiva. Intresset för att delta är som lägst hos personer över 65 år där ungefär var fjärde svarar ja.

I större städer vill 62 procent ha möjlighet att påverka i direkta omröstningar medan endast 44 procent av de boende i glesbygd svarar ja. Intresset är också högre hos högskoleutbildade, med 59 procent, än hos grundskoleutbildade, med 25 procent ja. Sett till de politiska blocken är intresset jämnt fördelat medan C-, V- och FI-väljare sticker ut som särskilt entusiastiska. Mest skeptiska är miljöpartisterna där endast 47 procent är positiva till idén.

– Detta bekräftar att direktdemokrati inte är en ideologisk fråga på höger- och vänsterskalan utan en allmängiltigt relevant frågeställning som alla kan relatera till, säger Jenny Rydhammer, pressekreterare för Direktdemokraterna.

Undersökningen genomfördes i juni 2018 av SIFO på uppdrag av Direktdemokraterna och hade 1000 respondenter. Undersökningen (tillgänglig för nedladdning nedan) visar att intresset är lika stort, 56%, hos högerväljare som hos vänsterväljare.

Direktdemokraterna (DD) har funnits som riksparti sedan 2014 och började som en  sammanslagning av de direktdemokratiska partierna Demoex i Vallentuna, Aktiv Demokrati från Linköping, samt delar av Popvox i Stockholm.

Idén är att stärka demokratin och att svenska folket ska få mer makt i sakfrågor, genom allmänna omröstningar eller genom så kallad flytande demokrati där man som väljare ”ger” sin röst till det parti man tror bäst överensstämmer med ens egna värderingar i just den specifika sakfrågan.

Läs mer

Länk för nedladdning av undersökning: https://bit.ly/2uA8Eut

Länk till Direktdemokraternas hemsida: https://www.direktdemokraterna.se/

Kontakt
Thomas Larsson – Talesperson Direktdemokraterna,
Mobil: 076-848 73 38
Mejl: thomas.larsson@direktdemokraterna.se

Jenny Rydhammer – Pressekreterare Direktdemokraterna,
Mejl: jenny.rydhammer@direktdemokraterna.se

Här kan du läsa undersökningen i original

Sifo undersökning sida 1

Sifo undersökning sida 2Sifo undersökning sida 3

Sifo undersökning sida 4

 

 

 

Låt fler forma framtiden

Meningen kommer från betänkandet kring 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5) som bland annat betonar att det är dags för utveckling av demokratin genom ytterligare kanaler för påverkan via bland annat folkmotioner och en så kallad ”demokratiportal” på nätet där man kan lämna förslag och stödja folkmotioner. Fler verktyg för att öka möjligheten till engagemang behövs enligt betänkandet

Många kommuner har sedan flera år tillbaka haft möjligheten till medborgarförslag via respektive kommuns webbplats, vilket är ett lovvärt initiativ delvis i enlighet med vad demokratiutredningen belyser, men man kan ställa sig frågan om det är tillräckligt?

I det moderna samhället finns det större krav på delaktighet och möjlighet att påverka från medborgarna, vilka har svårt att få genomslag för sina idéer i dagens partipolitik med tydliga gränsdragningar. Detta skapar en brist på engagemang inom politiken vilket i sin tur skapar en ohållbar situation för den svenska politiken. I betänkandet skrivs bland annat detta: ”Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen”. Detta är en alarmerande siffra och påvisar vikten av att utveckla den svenska demokratin.

Ordet Demokrati kommer som de flesta vet från grekiskan och betyder ungefär ”Folkstyre”. Den svenska politiken av idag kan mer kännetecknas av ”politikerstyre” än ”Folkstyre” i och med att den reella möjligheten att faktiskt påverka politiken från folkets håll är väldigt liten. Det är därför dags för en reformering av det politiska systemet med fler verktyg för direkt påverkan från folket, det vill säga Direktdemokrati även i Sverige. Direktdemokrati är kortfattat en slags beslutsform där de röstberättigade direkt påverkar och fattar beslut. Denna form av demokrati finns redan i Schweiz där den fungerat under lång tid.

Direktdemokrati förespråkas av oss i Direktdemokraterna, vi är ett modernt parti utan partipolitik och vi står för folkets vilja och röstar i enlighet med folkets vilja. Om 60% av väljarna vill säga ja till en fråga och 40% vill säga nej så kommer våra röstförmedlare att dela upp sina röster på motsvarande sätt i omröstningen, exempelvis 8 ja och 6 nej. Varje medlem kan lägga fram förslag att ta upp för omröstning och om majoriteten av medlemmarna godkänner det så lägger röstförmedlarna fram förslaget i exempelvis riksdag, kommunfullmäktige etc.

Direktdemokraterna förespråkar även ”Flytande demokrati”, vilket innebär en blandning av direktdemokrati och dagens representativa demokrati. Det innebär att man inte behöver rösta på varje fråga utan inriktar sig på de frågor man brinner för och i övrigt delegerar sin röst till exempelvis ett annat partis åsikt i vissa frågor. Den som delegerat sin röst kan närsomhelst ta tillbaka sin röst. Detta skapar en smidighet som gör att väljarna kan fokusera och välja formen för sitt engagemang.

Detta anser vi är en modern form av demokrati som passar bra för 2000-talet och framåt, det skapar fler möjligheter för engagemang, både på lokal nivå men även på riksnivå. Vi i Direktdemokraterna anser att Sverige bör låta fler forma framtiden, inte bara politikerna.

Du kan läsa mer om debattartikeln här.

Jenny Rydhammer, Direktdemokraterna, Kalmar

 

Är en röst på Direktdemokraterna en bortkastad röst?

Tror du att en röst på Direktdemokraterna är en bortkastad röst i höst? Tänk om.

Du bestämmer själv vilka frågor du röstar ja/nej på – eller låter någon annan du litar på rösta åt dig i frågan.

Hur mycket kan du påverka ditt ”vanliga partis” riksdagsledamöter i 4 år?

Så…..var är rösten mer åt det bortkastade hållet?

Men om vi inte kommer in i riksdagen? Svaret är enkelt:

Det börjar med dig. Sprid ordet, och till slut kommer ringarna på vattnet att ge resultat, vi lovar! För detta är demokrati.

Jamen, kommer inte alla att rösta med plånboken?

”Jamen, kommer inte alla att rösta med plånboken?”

Det är ett argument vi får höra ofta.

Så sent som september 2017 röstade schweizarna igenom en momshöjning (en skattehöjning) för att säkra pensionerna.

Moms är något som alla som köper något någon gång är med och betalar.

Källa:https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/votes/20170924/2020-pension-reforms.html

6 Maj 2018 – 126 dagar kvar till nästa chans att uppgradera svensk #demokrati

#FlytandeDemokrati #svpol #DD2018

Anton om det politiska läget och varför han blev medlem

Anton Andersson

Efter att ha följt politiken sen jag var 16 år så har jag innerst inne känt att den långsiktiga utvecklingen inte håller. Att verkställa förändring tar tid, oönskade reformer gör att vindarna vänder snabbt och snart är man tillbaka där man började.

Jag har gång på gång påmints om att man inte längre röstar för vad man själv tycker utan snarare om vad andra tycker. Det politiska klimatet har utvecklas till en form av ständig kamp för att vinna förtroende hos fåren, aka folket. Politiker ändrar åsikter till höger och vänster, dit vindarna vänder. Åsikter anses oacceptabla och debatten stryps något otroligt. Medier lutar allt mer åt olika politiska håll och kanter och viljan att rapportera om objektiva fakta begränsas av rädsla om att gynna partier som ej speglar ens egna åsikter.

Återigen påminns jag efter att ha sett valrörelsen i USA och hur lik den är Sveriges. “Vi och dem”. Man letar hellre smuts hos dem som inte håller med istället för att hissa det man själv står för. Möjligheten att ta in nya perspektiv på verkligheten försämras drastiskt och politiken förvandlas till en form av supporterkultur man ser inom sporten. Våld växer fram och man gräver ner sig i en eko-kammare av sina egna åsikter.
Vi behöver en demokrati där förändring kan ske på folkets räkning och inte en handfull människor. En bättre framtid där makten ligger hos folket, på riktigt!

Tack för att ni har har tagit initiativet för en rejäl förändring.

Valförrättare

Kontaktperson: Jesper E

jesper.ek@direktdemokraterna.se

Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

Uppdragsbeskrivning

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet
2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente
3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

Befogenheter:
1) Skapa omröstningar
2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet
3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet
4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande
5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande
6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=226610

Beslut: https://medlem.direktdemokraterna.se/forum/amne/jesper-vem-vilka-inom-styrelsen-ska-ha-huvudansvaret-som-valforattare/

Svar på PM Nilsson’s ledare i Dagens Industri

I Dagens Industri den 28 juni skriver PM Nilsson på ledarplats om sina tankar kring Brexit, vilket han ser som ett olyckligt uttryck för “plötslig folkmakt”. Man förstår att PM Nilsson nåtts av insikten att folket röstade fel i det här specifika fallet. Tydligen finns det en källa till kunskap om vad den verkliga folkviljan säger, som PM och många av hans kollegor inom media har tillgång till. Vilken denna källa är framgår inte, men i det här fallet säger den alltså att Britterna i själva verket ville stanna kvar i EU, fast de röstade emot. Så vad var det då som gick fel?

PM Nilssons analys tar avstamp i att Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU är en i en rad av folkomröstningar där folket tackat nej till en fortsatt utveckling mot ett Europas förenta stater. 2005 röstade Frankrike och Nederländerna mot ett nytt fördrag som med PM’s ord skulle leda till en mer demokratisk överstat (inte en mer överstatlig demokrati märk väl).

Britternas röst för utträde bygger framförallt på missnöje med den fria rörligheten och att EU-beslut får för stor påverkan på Storbritanniens interna angelägenheter. PM Nilsson ser en paradox mellan missnöjet med mellanstatliga förhandlingar bakom lykta dörrar och utökad, men mer demokratisk, överstatlighet. Han drar slutsatsen att folket (särskilt de som “brukar ropa efter fler folkomröstningar”) inte vill ha en mer demokratisk överstat och att de demokratiska ambitionerna i internationella samarbeten därför bör minska.

Låt oss här stanna upp för en stund och kontemplera det faktum att en önskan om mer direkt inflytande i form av folkomröstningar i angelägna frågor betyder att man vill ha mindre demokrati på det internationella planet. Häpnadsväckande!

Nilsson fortsätter med att argumentera för att en sådan slutsats inte är så odemokratisk som man skulle kunna tro, då vi redan har skjutit ut viktiga sektorer som domstolar, forskning och företag från politikernas omedelbara kontroll, liksom även penningpolitiken. Han hänvisar även till den klassiska maktdelningsprincipen som federala stater som USA och Tyskland bygger på, och kommer sedan med det än mer häpnadsväckande påståendet att den tyska demokratins kollaps som utlöste andra världskriget orsakades av just folkmakt.

Vad Nilsson hänvisar till är naturligtvis det sista demokratiska valet i Weimarrepublikens Tyskland, efter vilket Hitler kom till makten. Men den som kan sin historia (eller har Google nära till hands) vet ju att Hitler aldrig blev vald till något ämbete av folket. I presidentvalet 1932 blev hans parti med 30% av rösterna näst största parti och i andra valomgången fick den sittande presidenten egen majoritet. Det var de efterföljande politiska turerna, vilka kännetecknades just av bristen på folkligt inflytande och respekt för konstitutionen, som ledde till Hitlers maktövertagande.

I själva verket är ju händelserna i Tyskland på 20- och 30-talet ett skolexempel på hur farlig den representativa demokratin kan bli, när kohandel och strategiskt spel leder till att fel ledare lyfts fram och ges utrymme att börjar manipulera sin omgivning. Det sker än idag, många av dagens diktatorer har en gång börjat sin bana i allmänna val. Att som PM Nilsson försöka kleta världens källa till konflikter och lidande, bristerna i den representativa demokratin, på sakfråge-demokratin, där folket istället direkt avgör frågor som angår dem, det är inte bara okunskap, det är ett utstuderat och ohederligt sätt att försöka omyndigförklara hela folket!
Det är helt oacceptabelt och ovärdigt en seriös journalist.

Men nu har PM Nilsson fått upp ångan och spekulerar vidare i hur även den svenska regeringsformen har skydd inbyggda mot allt för stark folkmakt, genom myndigheternas oberoende samt att det krävs två omröstningar med mellanliggande val för att ändra grundlagen. Även kungahuset står enligt Nilsson utanför demokratin: “man röstar inte om kungen”.

Men visst kan vi rösta om kungen! Det krävs som nämnts grundlagsändring i två omröstningar med mellanliggande val för att förändra monarkins roll. Att det inte finns en opinion, varken bland folket eller våra valda representanter, för att avskaffa kungahuset betyder inte att det inte låter sig göras.

Sedan behöver vi skärskåda argumenten om att maktdelning skulle vara ett slags önskvärt “odemokratiskt” skydd av staten. Maktdelning i en äkta representativ demokrati sker alltid nedåt – från det suveräna folket, ytterst representerat av parlamentet. Syftet med maktdelning är inte att skydda regimen från folket. Tvärt om! Maktdelning är till för att skydda medborgarna från att de politiska institutioner de har delegerat sin makt till blir för starka och börjar agera efter egna intressen. Den här distinktionen går uppenbarligen PM Nilsson spårlöst förbi.

Slutligen knyter Nilsson ihop påsen genom att återvända till EU-nivån:
“Om den nationella demokratin stärks av självständiga sektorer med minskad eller obefintlig folkmakt borde den internationella demokratin också göra det.”
Och landar efter denna lilla odyssé genom demokratirelativiseringens grumliga vatten i att:
“Den centrala frågan nu bör inte vara hur folket ska få mer makt i EU utan hur EU, i likhet med medlemsländerna, ska skyddas från plötslig folkmakt.”

Att Sveriges ledande publikation för ekonominyheter påstår att EU som institution bör skyddas från folkets inflytande är ett skrämmande påstående som dessvärre har vädrats på många håll i körvattnet av den för etablissemanget oväntade och oönskade förlusten i Brexit-omröstningen.

Vi i Direktdemokraterna är starka förespråkare för folkmakten och är inte beredda att relativisera bort dess betydelse. Historien har, tvärt emot vad PM Nilsson försöker insinuera, gång på gång visat att en starkare demokrati leder till mer välmående, välordnade och fredliga samhällen än dess motsats.

Folkomröstningar må vara ett trubbigt instrument i en parlamentarisk demokrati. Men ibland måste den användas för att få reda på vad folket verkligen vill i frågor där politikerna är kluvna och skiljelinjerna går inom partierna snarare än mellan dem. Hade vi haft ett ännu mer finkalibrerat instrument så hade vi använt det. Men nu är folkomröstningar det bästa vi har att tillgå. Medborgarna i Storbritannien har sagt sitt. De vill lämna EU. Detta är vad vi har att förhålla oss till och respektera. Kanske är det även dags för det Svenska folket att åter ta ställning till vårt medlemskap. Ju mer övriga partier motsätter sig en sådan folkomröstning, med motivet, om än inte uttalat, att folket kanske röstar fel – desto tydligare kommer vi att ställa oss på folkets sida och kräva folkomröstning.

Vi inom Direktdemokraterna vill inte avveckla folkomröstningsinstrumentet. Vi vill utveckla det, genom en rad olika reformer som kan implementeras i närtid. På sikt ser vi dessutom möjligheten att helt skaka av oss den representativa demokratins förmynderi och ersätta den med direktdemokrati, med möjlighet för var och en att delegera sin röst till representanter, för en kortare eller längre period. Vi kallar det flytande demokrati, vilket du kan läsa mer om här. Direktdemokraterna tar inte ställning i sakfrågor. Vår enda vilja och syfte är att folket ska få mer inflytande över politiken.
Demokrati – mellan valen.

Källa:
Ledare i Dagens Industri

459 ord om makt (som du inte har)

Staten är inte alla medborgare tillsammans. Staten är alla politiker och deras tjänstemän. Genom fria val vart 4:e år väljer vi dom som ska bestämma över oss. Dom som ska stifta de lagar som säger vad vi får göra. Vi accepterar det för att vi upplever att det är “majoritetens vilja”. Vi förutsätter att de beslut politikerna tar är de beslut som är bäst för flest personer i i samhället. Vi känner att det skulle bli kaos och anarki om ingen bestämde över oss. Och det är sant, utan regler, kan det bli oordning. Utan ett rättsväsende så skulle folk oftare bryta mot lagar.

Men frågan Direktdemokraterna ställer sig: Är verkligen de lagar som stiftas de som är bäst för flest människor i samhället?

Det finns många intressegrupper i vårt samhälle. De kommer ofta med förslag om nya lagar, förändringar de anser kommer att göra samhället bättre. Lagar måste uppdateras, eftersom världen förändras, teknik förändras, kulturen förändras, åsikter förändras. Ibland tillsätter de som bestämmer över oss utredningar. Dessa utredningar tar in åsikter från olika intressegrupper. Det kallas att ta in remisser. Syftet är att förankra nya lagar i folkviljan.

Det finns massor med lagförslag från folket, eller remisser från intressegrupper som aldrig blir lagförslag, det röstas inte ens om dem. Kanske för att de är dåliga, kanske för att regering och riksdag tycker de är dåliga. Det finns massor med lagförslag i riksdagen som aldrig går igenom. Partiledningarna har bestämt att partiets riksdagskandidater ska rösta nej.

Demokratiutredningen tyckte att Sverige ska testa att rösta digitalt. Det digitala nätverket är en verklighet lika verklig som bilvägar. Vår demokrati har möjlighet att uppdatera sig till denna verklighet. Våra valsystem uppdateras ganska ofta. Närmare 10 gånger de senaste 100 åren. E-röstning skulle göra det “enklare att utöva sina demokratiska rättigheter” säger utredningen.

Men justitieminister Morgan Johansson har nu bestämt att vi inte ska testa ett digitalt valsystem. “Någon i din familj kan stå över din axel och bestämma vad du ska rösta”. Visst, svarar Direktdemokraterna, och sedan kan du ändra din röst senare när ingen står och hänger över din axel.

Detta är inte ett beslut Morgan Johansson tog ensam. Regeringen står bakom det. Att starta med E-röstning vore början på slutet för den representativa demokratin. Plötsligt skulle folket stå och hänga över riksdagens axel. Att digitalisera valsystemet skulle öppna upp för massor med omröstningar. Det vet de som har makten i dag. Och ingen människa, inte ens du, skulle lämna ifrån dig makt och privilegier självmant. Du måste kämpa dig till makt. Och du har bara en chans vart 4:e år.

2018 har du möjlighet att tala om för etablissemanget att du vill ha mer inflytande.

Rösta på Direktdemokraterna.

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

År 2018 en sen augustikväll

Direktdemokraterna uppmärksammades mer och mer under månaderna fram till valet 2018. Fler och fler väljare insåg att det politiska systemet koncentrerade makt till allt färre och att Direktdemokraterna var lösningen genom att bredda makten och marginalisera små extrema åsiktsyttringar.

Debatten gick het på TV om den fara Direktdemokraterna skulle innebära för stabiliteten och förmågan att styra landet.

Valet blev en succé. Direktdemokraterna fick 5% av rösterna vilket resulterade i över 20 mandat. Över 20 personer från Direktdemokraternas valsedel kom in i riksdagen. Direktdemokraterna kom även in i många kommuner och flera landsting.

Våra röstförmedlare

Dessa 20 personer hade alla tagit på sig rollen som röstförmedlare och representanter för det nya direktdemokratiska systemet. En del av dem kom från småpartier som inte på egen hand hade kunnat ta sig in i riksdagen, en del från den utomparlamentariska rörelsen och några från etablerade partier. Där fanns personer från Piratpartiet, Feministiskt initiativ, Liberala partiet, Kommunistiska partiet, samt även från de större etablerade riksdagspartierna.

Alla dessa personer som nu sitter i riksdagen för Direktdemokraterna har lovat att följa resultatet från det direktdemokratiska systemet. De fungerar som oberoende journalister och förmedlar löpande riksdagens arbete till folket. De fungerar också som röstförmedlare för att förmedla folkets intressen till de invalda politikerna.

Alla medborgare är fria att delta i debatten. Du kan exempelvis skriva ett debattinlägg som du vill ha uppläst i riksdagen inför de andra partierna. Debattinläggen röstas om på ett sådant sätt att talartiden fördelas i förhållande till hur många som ställer sig bakom respektive inlägg och hur bra de anses vara.

De framröstade debattinläggen fördelas därefter mellan de invalda röstförmedlarna så att de inte behöver läsa upp något som allt för mycket skiljer sig från deras egna övertygelser. Det har gått bra då de själva utgör ett snitt av befolkningens politiska inriktningar. Men i slutändan är det deras uppgift att på bästa möjliga sätt representera folkets vilja, ungefär som vi kan förvänta oss av en advokat i en rättegång.

Ett ökat politiskt intresse

Nu har det gått ungefär ett år sedan valet och allt fler har börjat vänja sig vid de nya möjligheter en flytande direktdemokrati innebär.

Direktdemokratin har resulterat i ett enormt ökat intresse för politik och deltagande. Det har blivit vanligt att samtalen i fikarummet handlar om aktuella projekt och idéer för förändring. Känslan av delaktighet har ökat nu när alla kan påverka genom att tipsa sina vänner och bekanta om nya förslag och pågående omröstningar. Samtalen har blivit djupare och mer intressanta när det inte längre handlar om val mellan partier utan snarare om att finna och stödja bra lösningar.

Bloggar, facebook, webbsidor och annonstavlor länkar direkt till delegater och pågående omröstningar. Varje dag postas nya “upprop” och förslag på facebook och andra sociala medier. Istället för att bara “gilla” ett förslag kan du nu direkt stödja förslag och grupper.

Du kan nu ge ett direkt stöd till intresseorganisationer genom att delegera din röst till dem. Och eftersom det går att delegera till flera grupper blir även intresset för att stödja olika intresseorganisationer större. Dessa organisationer kan direkt ta ställning till omröstningar i riksdagen och även komma med egna förslag för omröstning i riksdagen.

Många medborgare har delegerat sin röst till grupper som BRIS, Fjällräddningen, Djurens Rätt, Greenpeace, IOGT-NTO, Stoppa FRA-lagen, Planka.nu, RFSL, Nej till GMO, med flera. Många nya grupper har uppstått för populära saker så som att lägga ned kungahuset, stoppa vargjakten, ändra banksystemet, med mera.

En fördel med att delegera sin röst snarare än att direkt rösta i enskilda frågor är att den grupp du delegerat till kan ta ställning till vilka omröstningar i riksdagen som berör frågan och kan även formulera framtida omröstningar. Du har då gett förtroende till gruppen att arbeta för sin sak, vilket mycket väl kan ta många omröstningar under många år. Men du har alltid möjlighet att ta tillbaka din delegering eller att själv göra ett eget val i en enskild omröstning.

Demokratisystemet i praktiken

Många engagerade medborgare har nu redan efter ett år delegerat till över hundra olika delegater. Det är lätt att göra eftersom man bara behöver gilla länken eller sidan som postas på facebook. Din kompis postar exempelvis en länk med rubriken “Stoppa vargjakten”. Du klickar på gilla.

Dagen därpå får du en notis om att du har nya delegeringar att bekräfta. Du får notisen via den eller de kanaler du själv valt, så som SMS, G+, MSN, e-post, etc. Du klickar på länken och loggar in i Direktdemokraterna demokratisystem med din e-legitimation.

När du loggat in möts du av en lista nya delegeringar att bekräfta. Här ser du mer info om de som ligger bakom “Stoppa vargjakten”, inklusive förslag som de stödjer och hur de har röstat i tidigare omröstningar. Du ser även hur denna delegat skiljer sig från dina andra delegater och rådgivare i tidigare frågor där de har röstat olika.

Du godkänner de nya delegeringarna och går vidare för att se vad som är på gång och vilka omröstningar som är aktuella i de områden du speciellt intresserat dig för. Presentationen inkluderar översikter över processer, beroenden, perspektiv, projektioner, med mera. Dessa översikter är personligt framtagna för att inte ge någon enskild grupp makten att vinkla en frågeställning. På samma sätt som du kan delegera din röst, har du även valt dina rådgivare bland tillgängliga tjänster som sammanställer och presenterar översiktlig information.

För att inte låta någon fråga hamna mellan stolarna har många valt att även delegera sin röst till ett eller flera av de etablerade partierna. De flesta har då många delegater som enbart röstar i specifika sakfrågor samt ett fåtal delegater, så som gamla partier, vilka ju röstar i de flesta frågor.

Då och då händer det att två eller fler av dina delegater har valt att rösta i samma omröstning, och att de där röstat olika. Säg exempelvis att du delegerat din röst till Moderaterna. En vacker dag får du en notis om att dina delegater inte är överens i en specifik omröstning. Om du inte gör ett val kommer du automatiskt att rösta blankt i den omröstningen.

Du loggar in i demokratisystemet hos Direktdemokraterna för att se vad som är på gång. Du ser att det nu ska röstas om en ny lag för vargjakt. Den delegat “Stoppa vargjakten” har röstat ja, men din andra delegat “Moderaterna” har röstat nej. På sidan för omröstningen får du en personligt framtagen översikt med just dina delegater och rådgivare.

På JA-sidan i höger kolumn ser du “Stoppa vargjakten” med sin sammanfattning till varför du bör rösta JA till lagförslaget. På NEJ-sidan i vänster kolumn ser du “Moderaterna” med sin sammanfattning till varför du bör rösta NEJ till lagförslaget. Du ser även en del fakta och annat från dina rådgivare.

Du har nu att välja på att ta ställning åt ena eller andra hållet. Du kan gå in och fördjupa dig i frågan. Du kan läsa eller se debattinlägg från de största delegaterna eller från individer eller bekanta som uttalat sig i frågan. Du ser även att en debatt ska hållas i ditt lokala kommunhus. Dit kan du komma för att lyssna på alla sidor. Du kan även se den inspelade debatten direkt från din dator och deltaga i diskussionen med egna kommentarer, frågor, idéer, osv.

Kanske kommer du fram till att delegaten “Stoppa Vargjakten” inte var så bra som du först trodde. Då kan du välja att ta tillbaka din delegering från dem så att de inte längre kan rösta för dig. Möjligen kanske du vill ha kvar dem som en rådgivare, men inte som delegat.

Kanske tycker du å andra sidan att du inte håller med “Moderaterna” i den aktuella frågan och väljer att i framtiden alltid låta “Stoppa Vargjakten” få företräde framför “Moderaterna” i varg-frågor. Vad som konstituerar varg-frågor kan du överlåta till dina rådgivare som bland annat bidrar med “taggar” till aktuella omröstningar.

Eftersom delegater alltid måste komma in med sina röster några dagar innan omröstningens slut, har du alltid tid på dig att göra ett eget val om du så önskar.

Veckan därpå får du en ny notis om omröstningar där dina delegater röstar olika. Du går in i demokratisystemet för att sätta dig in i de aktuella frågorna och vad som skiljer i argumentationen mellan dina delegater. På så vis får du kontinuerligt möjlighet att gallra ut de delegater som du finner mindre seriösa.

Detta system med många delegater och notifiering när delegaterna tycker olika gör att du kan lägga din tid på det som är mest angeläget. I många frågor finns det en stor enighet. När konsensus finns kan du lugnt låta dina delegater ta hand om det som de själva specialiserat sig på. När ett område av samhället fungerar som det ska kan besluten tas utan allt för mycket stridigheter eller debatt.

Men då och då dyker det upp frågor där det finns oenighet i vad som är den bästa lösningen. Det är dessa frågor som bubblar upp och som kommer att stimulera till mer engagemang och mer debatt. Det blir på så vis ett självkorrigerande system.

Spridning

Allt fler människor går in och använder demokratisystemet för att vara med och bestämma över de mandat Direktdemokraterna har i riksdag, landsting och kommuner. De etablerade partierna kan inte göra annat än att uppmuntra sina anhängare att gå in i demokratisystemet för att delegera till sitt parti för att på så vis få fler mandat på sin egen sida i riksdagen.

Detta leder till att fler och fler får upp ögonen för den flytande direktdemokratin. Direktdemokraterna ser nu ut att kunna att bli det största partiet efter nästa val. Då kommer dess röstförmedlare att sitta i alla utskott och beredningar. Sveriges ministrar kommer att bli direktdemokratiskt valda personer med förtroendeuppdrag baserat på direktdemokratiskt beslutade agendor.

Direktdemokraterna modell sprids nu över världen. I samarbete med direktdemokratiska partier över hela Europa är de på god väg att ge en sann röst åt folket i Europaparlamentet.

Den flytande direktdemokratin blir ett nytt statsskick. Fler och fler länder går med i rörelsen. Tillsammans får våra representanter i FN en ny roll då de tidigare supermakterna blir direktdemokratiska.

En ny era har kommit.

Jonas Liljegren
Direktdemokraterna

Vårt röstsystem

Många undrar om Direktdemokraterna har ett röstsystem. Det har vi. Namnet på systemet är GOV. Det lite folkligare arbetsnamnet som föreslagits är Folke.

På begäran har vi lagt upp ett demonstrationsexemplar av röstsystemet. Eftersom man kan skapa konto anonymt i demoversionen finns inte möjligheten att lägga upp egna frågor. Därför har vi lagt upp tre testfrågor för att man ska kunna provrösta. Du hittar röstsystemet här: http://valdemo.direktdemokraterna.se/

Några funktioner som är värda att lyfta är:

 1. Tre olika sorters omröstningar:
  a. Ja/Nej
  b. Prioritet
  c. Median
 2. Tre olika sorters tidsbegränsningar:
  a. Fast sluttid
  b. Kontinuerliga
  c. Progressiva
 3. Delegera, s k flytande demokrati: Du kan ge din röst till en delegat som röstar åt dig.
 4. Bli delegat, s k flytande demokrati: Andra kan ge sin röst till dig.

Systemet är en prototyp under utveckling. Vi har många förslag på hur systemet kan förfinas och arbetar kontinuerligt med utveckling. Har du förslag på förbättringar av röstsystemet är du välkommen att kontakta oss med dina förslag.

Vår interna version av GOV kommer användas till Direktdemokraternas årsmöte som går av stapeln den 20:e oktober på vår medlemswebbplats. Vill du vara med och påverka Direktdemokraternas framtid är du varmt välkommen att bli medlem.

 

Din rösträtt mellan valen