Medlemsansvariga

Nils Sjöqvist
E-post

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av rollen som Medlemsanvarig:

3 st. Medlemsansvarige väljs genom kontinuerligt personval. De omsätts i början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa GDPR. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Uppgifter

Uppgifter:

 • Bidra till ett positivt klimat inom partiet samt hjälpa och stötta såväl medlemmar som förtroendevalda.
 • Ta emot nya medlemmar.
 • Föra in nya medlemmar i medlemsregistret.
 • Skicka ut Välkomstpost (elektronisk och/eller fysisk) till nya medlemmar, samt inloggningsuppgifter till Medlemsforumet/GOV.
 • Utse nya länskontaktpersoner där det saknas, om inte länsmedlemmarna själva utser någon.
 • Utse nya kommunkontaktpersoner, där det saknas, om inte kommunmedlemmarna själva utser någon, och om inte heller länskontaktpersonen utser någon.
  Ordningen är 1) kommunmedlemmar 2) länskontaktperson 3) medlemsansvariga.
 • Meddela resp kommun- och länskontaktperson om nya medlemmar och om gamla medlemmar lämnat partiet. Uppgifterna ska innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I övrigt får inga personuppgifter lämnas ut utanför gruppen Medlemsansvariga.
 • Verkställa avregistrering av medlemmar som uteslutits eller lämnat partiet på eget initiativ. (Omfattar utöver borttagning ur medlemsregister och röstlängd även att informera administratörer för alla interna medlemsforum, inklusive på sociala medier, om att medlemskapet upphört och att medlemmens inloggningskonton ska raderas).
 • Skicka påminnelse till samtliga medlemmar om betalning av årsavgiften och dess storlek. Senaste betalningsdatum ska anges, samt att medlemskapet upphör om betalning uteblir. Medlemskap upphör om betalning inte inkommit senast 30 dagar efter skriftlig påminnelse. Avregistreringen ska följa GDPR. Verkställandet ska ske inom 7 dagar efter medlems begäran. Medlemsavgiften gäller i ett år från betalning sedan ligger kontot kvar i ytterligare 6 månader innan det blockeras.
 • Hantera anmälningar mot medlemmar där varning eller uteslutning yrkas. Kontakt med de berörda tas av Medlemsansvariga såväl muntligen som skriftligen för att kunna behandla ärendet så korrekt som möjligt. Vid behandlingen avläggs en skriftlig och muntlig rapport till styrelsen, där Medlemsansvariga lägger fram sitt beslut med argument. Därefter meddelas de berörda, som får 14 dagar på sig att begära omröstning på Medlemsmötet. Har inte begäran ankommit inom dessa 14 dagar, skriftligen eller per e-post, är Medlemsansvariga gemensamt ansvariga för att verkställa beslutet inom 7 dagar. Skulle en av de inblandade parterna i ett ärende gällande varning och/eller uteslutning vara en av Medlemsansvariga, får de inte hantera ärendet, utan det går då vidare till Styrelsen för behandling.
Organisation

Organisation:

 • Medlemsansvariga organiserar själva arbetet inbördes och bör sträva efter konsensus bakom varje beslut. När de inte kan komma överens i någon fråga tillämpas majoritetsprincipen. Ett beslut som tagits av en enskild medlemsansvarig kan alltid överprövas av de två andra om de gemensamt kommer fram till ett annat beslut.
 • Medlemsansvariga kan delegera arbetsuppgifter till arbetsgrupp med relateras syftesbeskrivning och kan delge sådan arbetsgrupp kontaktuppgifter till medlemmar om det är nödvändigt för att utföra uppgiften, inom ramen för GDPR.
 • Alla beslut som tas av Medlemsansvariga skall protokollföras med datum, ansvarig samt motivering. Protokollföring sker på det sätt som Regelskötarna anvisat.
 • Medlemsmötet kan avsätta Medlemsansvarig som missköter sig genom omröstning på Medlemsmötet med omedelbar verkan.

Besluthttp://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=273644

Välkomstpaket

Välkomstpaket:

 • Medlemsansvariga kan skicka ut fysiska medlemspaket till nya medlemmar och ta ut en frivillig extra medlemsavgift för att täcka merkostnaderna för detta. Välkomstpaketet kan innehålla informationsmaterial och marknadsföringsmaterial från Direktdemokraterna, samt boken Flytande demokrati av Anders Lönnfält och Joakim Sigvald.
 • De medlemsansvariga ansvarar för att sätta ihop och skicka ut välkomstpaketet samt administrera den extra medlemsavgiften. Detta förutsatt att bara material som nämnts ovan skickas ut samt att den extra medlemsavgiften inte överstiger 50 kronor och att utskicket inte innebär någon ekonomisk belastning för partiet.

Besluthttp://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=208497

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Din rösträtt mellan valen