Frågor & svar

Vill du veta något om ett särskilt ämne kan du ställa en fråga i sökrutan. Här finns alla frågor och svar samlade på en sida.

Kategori: röstsystem

Hur fungerar röstsystemet?

Du kan titta på vårt röstsystem här: http://valdemo.direktdemokraterna.se

Skapa gärna ett konto och gå in och provrösta. Eftersom systemet är öppet för vem som helst kan du i demoversionen dock inte lägga upp egna omröstningar just nu.

Hur hindrar man valfusk?

Säker inloggning
Vi kommer att använda ett system som liknande de som idag används för bankärenden via internet.

Skydd mot rösttvång och röstköp
Röstköp och rösttvång är olagligt och kan beläggas med stränga straff. Vi vill göra det så svårt att manipulera ett valresultat genom tvång eller röstköp att det inte är värt konsekvenserna för någon att ens försöka.

Skydd mot röststöld
Att stjäla röster, det vill säga att utge sig för att vara en annan person och rösta i dennes ställe, är olagligt. Vi kan bygga system som är mycket svåra att hacka och där eventuell oegentlig påverkan kan påvisas i efterhand och anmälas.

En röst genom Direktdemokraterna går att ändra ända fram tills omröstningen stängs. Tidpunkten för en lagd röst kommer att loggas och en notifiering om det kommer att skickas till personen via e-post eller annat system. Du som användare kommer alltså att enkelt kunna upptäcka ifall någon skulle rösta i ditt ställe.

Vi kommer att ha en karenstid efter att en omröstning har stängts och innan valresultatet träder i kraft. Skulle det påvisas att ett valresultat har manipulerats så kan resultatet ogiltigförklaras och omröstningen göras om.

Säkerhet i antal
För att en påverkan ska få en effekt behövs det troligen flera tusen röster. I den storleksordningen är risken liten att ingen kommer att upptäcka eller rapportera det som hänt.

Med Direktdemokraterna kommer vi att ha kontinuerliga omröstningar i alla frågor. Det rör sig alltså inte om ett fåtal stora omröstningar. Idag då vi har val vart fjärde år finns det mer att vinna på att manipulera val och valresultat. Men när vi har omröstning i alla frågor och dessutom kontinuerliga omröstningar för alla versioner av ändringar av förslag, handlar det om hundratals eller tusentals samtidigt pågående omröstningar. Enstaka fel och manipulationer av systemet kommer att ha en mindre effekt.

Risken för röstköp, rösttvång och andra former av valfusk är nog i praktiken mycket större med dagens system där våra få folkvalda riksdagspolitiker ständigt utsätts för påtryckningar att rösta på ett eller annat sätt.

Säkerhet genom transparens
Alla delar av systemet kommer att byggas med fri och öppen mjukvara för att så många som möjligt ska kunna hitta och korrigera brister.

Vi kommer dessutom att ha ett flertal aktörer som oberoende av varandra har till uppgift att sammanställa valresultat från anonymiserade röster. Även allmänheten ska kunna ta del av de anonymiserade rösterna och själva kontrollräkna enskilda omröstningar.

Om någon av de officiella rösträknarna räknar fel så kommer det att upptäckas så fort man jämför resultatet med övriga rösträknare. Det krävs åtminstonde att samtliga oberoende aktörer samarbetar för att ett omröstningsresultat ska kunna manipuleras obemärkt. Risken för detta kan minimeras genom sättet på vilket dessa aktörer utses och granskas.

Är det säkert att rösta på internet?

Faktum är att både röstning och val över internet redan förekommer. I Estland är internetval en etablerad del av demokratin. I Schweiz tillåter flera kantoner att man folkomröstar över internet. Även i vårt land är det väl etablerat att använda internet för till exempel banktjänster. Och säkerheten i vallokalen är definitivt inte högre än säkerheten på bankkontoret.

Direktdemokraterna förordar ett elektroniskt röstsystem som ska vara baserat på fri och öppen mjukvara, och som ska vara krypterad och verifierbar. Alla ska kunna ladda hem valresultatet och kontrollera att sin egen röst är räknad och att sammanräkningen är gjord på rätt sätt.

Med en kontinuerlig direktdemokrati kommer vi att ha hundratals samtidigt pågående omröstningar. Systemet bygger på en fortlöpande diskussion för att skapa lösningar med brett stöd. Möjligheten till valfusk kommer att vara mindre än vid exempelvis ett stort val var fjärde år.

För att uppnå exceptionella krav på säkerhet kommer vi på sikt att införa flera oberoende demokratiservrar som drivs av oberoende organisationer och som kontrollerar varandra. En enskild demokratiserver ska inte ens kunna röja en medborgares identitet. Som jämförelse kan nämnas att vår planerade säkerhet kommer att vida överstiga den som omgärdat USA:s atomvapen under kalla kriget; då vilade världens öde i händerna på bara ett fåtal individer.

Slutligen kommer på vanligt sätt oberoende klassiska opinionsundersökningar bekräfta den statistiska riktigheten eller oriktigheten i resultaten. En trygghet och säkerhetsventil för viktiga frågor som kan fungera oberoende av den digitala världen.

Hur förhindrar man att personer får två röster genom att rösta på ett annat parti i valet och sedan även i ert röstsystem?

Först och främst röstar vi inte om samma saker. Direktdemokraternas omröstningar handlar om sakfrågor och de allmänna valen är ett val mellan olika partier.

Sen är det här inget nytt. Politiker har mångdubbelt större inflytande än vanliga medborgare. Eftersom vi har valhemlighet kan vi inte veta att de som deltar i våra omröstningar röstade på oss i det allmänna valet, men det kan inget parti veta om sina förtroendevalda heller.

Att rösta på ett annat parti i valet och delta i våra omröstningar är inte konstigare än att förtroendevalda både röstar i valet och i sakfrågor mellan valen. Den möjligheten vill vi ge till alla medborgare.

Hur många måste rösta för ett medborgarförslag – för att Direktdemokraterna ska skriva en motion?

Det avgör varje kommunavdelning av Direktdemokraterna. Direktdemokraternas föregångare Demoex i Vallentuna lade ribban vid minst 50 procent av de röstande. Trots gränsen lämnade partiet ändå in drygt 40 motioner.

Frågekategorier

Har du en fråga du inte hittar svar på? Ställ frågan här.

Din rösträtt mellan valen