Kategoriarkiv: nyheter

DEBATTARTIKEL OM RAMVERKET OM GLOBAL MIGRATION

Vi skrev en debattartikel om FN’s ramverk om global migration (Global compact for safe, orderly and regular migration) men tyvärr har den nekats publicering i flera medier. Vi väljer därför att publicera artikeln här på vår webbplats i sin helhet

Förankra politiken hos väljarna

Sveriges övergångsregering deltar för Sveriges del på FN-mötet i Marrakech 10-11 december där man kommer att skriva under FN’s ramverk för ordnad migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

Ramverket väcker känslor hos alla sidor i det politiska spektrumet (exempelvis debattartikel från Kristina Winberg (SD) och replik från Cecilia Wikström (L). Det har skrivits om det inom olika medier och det har sagts förekomma mycket falsk information och ryktesspridning.

Oavsett vad detta ramverk betyder för Sverige, så är det uppenbart att det engagerar och att det finns olika åsikter kring om Sverige ska skriva under eller inte. Det finns t.ex. en pågående namninsamling som hittills har samlat ihop ungefär 20000 underskrifter mot att Sverige skriver under ramverket.

Direktdemokraterna är ett parti som förespråkar ökat medborgarinflytande där väljarna får chansen att delta och påverka i de politiska besluten som ett komplement till nuvarande politiska system. Vi gav våra besökare chansen att rösta i frågan om Sverige bör skriva under ramverket genom Facebook och Twitter och vi fick ca 2100 svar. Det går inte att säga att dessa omröstningar på något sätt är representativa för alla väljare, men resultatet tyder på att det finns ett stort gap mellan vad de som deltog i omröstningarna tycker och det som övergångsregeringen planerar att göra.

Resultatet efter de två omröstningarna visade på att 9 av 10 av de som röstade var negativt inställda till ramverket. Det tyder på att det saknas förankringsarbete från politikerna för att säkerställa att väljarna vet vad ramverket innebär samt på vilket sätt det kommer att påverka Sverige.

De som förordar detta ramverk pekar på behovet av att förbättra villkoren för migranter generellt, inte minst människor på flykt och gästarbetare som utnyttjas. Man vill också genom avtalet bekämpa människosmuggling, samt stötta utsatta samhällen så att färre tvingas på flykt. Att dokumentet inte är bindande framförs också ofta som skäl att skriva under det.

Den generella kritiken mot ramverket är att det är otydligt skrivet och öppet för tolkningar – i synnerhet kring yttrandefriheten. Det verkar också finnas en oro för att detta avtal kan innebära ökade kostnader för integrationen, minska den nationella suveräniteten och att detta ramverk kan bli bindande i slutändan. Detta har uppgetts vara några av skälen till att ett flertal länder, däribland t.ex. USA, Australien och Schweiz har valt att inte skriva under.

Det är svårt att få en komplett bild av vad ramverket innebär då informationen oftast är politiskt färgad åt både höger och vänster. Regeringen har via Justitiedepartementet beskrivit det, men det finns ingen officiell översättning av originalskriften till svenska, vilket försvårar informationsinhämtningen då byråkratisk engelska kan vara svår att förstå. Det är viktigt att politik förklaras och förtydligas så att väljarna vet vad politiken kommer att innebära och hur det kan påverka väljarna längre fram.

Politikerna är valda av väljarna för att representera deras vilja, men i denna fråga verkar det som att många politiker inte representerar väljarnas vilja, vilket skapar problem för förtroendet för den svenska demokratin. Det är viktigt att politikerna lyssnar på väljarna och förankrar besluten för att säkerställa en långsiktig hållbarhet och öka förtroendet för demokratin.

Vi hade därför en uppmaning: säkerställ att denna underskrift är något Sveriges väljare vill ha, innan ni skriver under!

Maneka Johanna Helleberg och Jenny Rydhammer, DirektdemokraternaTack för allt hårt arbete!

Valdagen för 2018 års val är över, slutgiltig räkning av rösterna pågår och vi kan alla se tillbaka över allt arbete som genomförts av oss alla inför valet med en enorm stolthet och glädje. Vi kan konstatera att alla insatser som genomförts av er alla har lett till att allt fler känner till Direktdemokraterna och vårt budskap och detta är väldigt goda förutsättningar inför framtiden.

Det preliminära valresultatet för 2018 visar på en oerhört svår parlamentarisk situation där båda blocken minskat och Sverigedemokraterna ökat. Detta kommer att innebära stora utmaningar kring regeringsbildning, vilket också kommer innebära kompromissande och svikna löften. I denna situation hade det verkligen behövts sätt för alla väljare att vara med och påverka politiken i Sverige, men tyvärr så finns inte dessa möjligheter nu när valdagen är slut.

Den slutgiltiga rösträkningen pågår fortfarande och det går ännu inte att säga hur det gått för Direktdemokraterna i detta val, men det finns indikationer på att vi gjort ett mycket bättre val än 2014 även om vi inte har fått tillräckligt med röster för att ta plats i riksdagen. Vi har lärt oss mycket under denna valkampanj kring hur vi arbetar tillsammans, möjligheterna att komma ut i medierna, interna strukturer som behöver förändras samt hur vi kan arbeta för att sprida vårt budskap. Detta innebär att vi är stärkta efter detta val och kan arbeta bättre framöver, både internt och externt.

Vi är oerhört tacksamma över allt arbete som ni alla har lagt ner för Direktdemokraterna inför valet 2018 och vi är också hedrade över det förtroende vi som styrelse fått från er att förvalta Direktdemokraterna denna mandatperiod.

Vi kommer inte ge oss utan kommer att fortsätta arbeta för att Direktdemokraternas löfte ska bli verklighet och vi kan erbjuda verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati. Varje steg för oss ett steg närmare!

Vi kommer nu att gå vidare in i analys av valet och påbörja arbetet att utveckla Direktdemokraterna inom olika områden för att skapa en verksamhet för framtiden. Direktdemokraterna kommer bara bli starkare och starkare genom allt det stöd vi har fått!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Replik på debattartikel av Torbjörn Tännsjö

Direktdemokraternas replik på Torbjörn Tännsjös debattartikel i Dagens Nyheter.

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, skrev en debattartikel i Dagens Nyheter kallad Hur ska jag veta vilket parti jag ska lägga min röst på?

Vi i Direktdemokraterna anser att mycket av Tännsjös åsikter i debattartikeln är felaktiga och vi skickade därför in en replikartikel till Dagens Nyheter om detta som de tyvärr tackade nej till. Vi lägger därför upp denna replik här istället.

Replik

Torbjörn Tännsjö skriver i sin debattartikel att väljarna inte är tillräckligt insatta för att kunna rösta på sakfrågor. Tännsjö menar att väljarna istället ska titta på hur tillförlitliga politikerna är. Men hur ska väljarna kunna bli insatta eller engagerade om de inte får chansen att delta? Och om väljarna enligt Tännsjö inte kan sätta in sig i sakfrågor, hur ska de då kunna bedöma politikernas trovärdighet?

Vi inom Direktdemokraterna ser möjligheter att bli insatt genom ökad transparens och medborgarinflytande. Möjligheter att delta i politiken skapar engagemang, vilket innebär att fler vill bli mer insatta och tar till sig information mer aktivt. Därmed skapas också förutsättningar för att kunna göra informerade val även i sakfrågor. Och faktum är att många väljare redan har expertis som vida överstiger en genomsnittlig politikers inom sitt område.

Tännsjö anser att chansen att den enskilda väljarens röst ska fälla utslag i valet är liten, samt att många kan uppleva att deltagandet i valet inte är värt besväret, i och med att det finns så begränsad möjlighet att delta och påverka.

Tänk nu på de utmaningar som finns för demokratin i Sverige med lägre förtroende för politiker, bristande engagemang för partipolitiken och allt rörligare väljargrupper som vänder de traditionella partierna ryggen. Tänk om alla väljare faktiskt kunde påverka mer än en gång vart fjärde år genom direkt medborgarinflytande?

Det finns många undersökningar som visar på behovet av mer medborgarinflytande:

Demokrati innebär folkstyre; att gömma den bakom parlamentariska filter innebär en förminskning av devisen att all makt ska utgå ifrån folket. Väljarna ska inte behöva rösta bort sina åsikter genom kompromissande partier som inte håller vad de lovar.

Det finns praktiska sätt att erbjuda direktdemokrati (som till exempel i Schweiz där man har många beslutande folkomröstningar varje år). Om vi väljare verkligen skulle få makten att påverka de politiska besluten så är det troligt att vi skulle sätta oss i in frågor och debattera dem på ett nytt sätt, eftersom vi då vet att våra beslut får en effekt på vårt samhälle.

Vi behöver fler möjligheter att rösta utifrån sakfrågor, inte bara utifrån hur pålitliga politikerna upplevs. I slutändan är det väljarna som vet vad de tycker och hur de vill att Sverige ska utvecklas. Det är dags för mer direktdemokrati som komplement till vårt parlamentariska system. På så sätt kan sakfrågor komma i förgrunden framför politikers (o)pålitlighet och löften. Direktdemokrati skapar förtroende för politiken och en stärkt demokrati. Låt fler forma framtiden!

Valspurt – Frågor om företagande

Bilden används med tillåtelse från Företagande.se

Direktdemokraterna fick inför valet 3 frågor från Företagande.se om företagande och hur vår politik skulle påverka företagarna. Vi har som ni vet ingen politik i sakfrågor men förtydligade möjligheterna för företagarna att kunna forma sin egen politik utifrån sitt expertkunnande inom området.

Här är de svar vi lämnade och som publicerats på deras webbplats

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Direktdemokraterna är ett parti som inte driver politik i sakfrågor utan endast har ett löfte, att erbjuda verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati. Vi som parti kommer därmed att erbjuda verktyg för att de som exempelvis har expertkunskap inom området (företagande) ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att företagare kan lägga upp egna förslag till omröstning som sedan kommer in i exempelvis riksdagen eller kommunfullmäktige för direkt påverkan. Företagarna kan också välja att rösta på förslag från andra partier som gynnar deras möjligheter att anställa och få större marginaler.

Med flytande demokrati kan även företagarna komponera en egen politik med inslag av både höger-, mitten- och vänsterpolitik genom att “låna” ut sin röst till andra partiers åsikter inom vissa områden och Direktdemokraterna kommer då att föra vidare rösten på samma sätt som direktdemokrati, dvs rakt in i de beslutande organen.

Det innebär kortfattat att Direktdemokraterna är ett verktyg för att företagarna, som är experterna inom området, själva kan påverka politiken för mer gynnsamma förutsättningar för företagande.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Som vi beskrivit i en tidigare fråga har Direktdemokraterna ingen egen politik i sakfrågorna utan är ett verktyg för att exempelvis företagarna ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att vi är en förmedlare av rösterna för att företagarna ska kunna påverka politiken i gynnsam riktning.

Genom att vi erbjuder dessa verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati kan företagare själva underlätta investeringsmöjligheterna genom att rösta på de förslag som de tycker om inom området, eller genom att lägga fram egna förslag.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Som vi beskrivit tidigare så har vi ingen egen politik i sakfrågorna, utan erbjuder verktyg för att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Det är väljarna som påverkar vilka förslag som läggs fram samt hur vi förmedlar rösterna (om 60% säger ja till ett förslag i intern omröstning, röstar också 60% av våra mandat ja i exempelvis riksdagen). Det innebär att det är väljarna som beslutar om de förslag som skall behandlas vilket kan vara både gynnsam eller negativ inriktning.

Genom våra verktyg kan därför småföretagare själva påverka politiken och skapa en egen politik utifrån sina behov/förutsättningar utan partipolitiska begränsningar.

 

Ny Sifo-undersökning: Mer än varannan svensk vill ha direktdemokrati

Texten i Pdf format

PRESSRELEASE DIREKTDEMOKRATERNA 16 AUGUSTI 2018

53 procent av svenskarna vill ha direktdemokrati. Det visar en färsk SIFO-undersökning som Direktdemokraterna beställt. Och störst är intresset bland kvinnor i åldern 15–29 år där hela 73 procent svarar att de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

Partiet Direktdemokraterna verkar för att öka medborgarnas inflytande i politiska sakfrågor mellan valen. Genom direktval på internet ska medborgare kunna besluta även i sakfrågor i kommun, landsting och riksdag.

Att intresset för ett ökat direkt medborgarinflytande är stort bekräftas nu i en SIFO-undersökning. En statistiskt representativ grupp respondenter fick svara på frågan om de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

– Undersökningen visar att folk inte har förlorat tron på demokrati, de har förlorat tron på en förlegad parlamentarisk tillämpning av den, säger Thomas Larsson, som är en av Direktdemokraternas talespersoner.

Frågan som ställdes var: ”Vill du kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstningar i kommun, landsting och riksdag?”

Totalt svarade 53 procent av de tillfrågade ja på frågan. Störst är intresset hos unga kvinnor 15–29 där hela 73 procent svarar att de vill ha möjlighet till direktdemokrati.

Hos män är intresset störst i åldersgruppen 30–49 år där 65% är positiva. Intresset för att delta är som lägst hos personer över 65 år där ungefär var fjärde svarar ja.

I större städer vill 62 procent ha möjlighet att påverka i direkta omröstningar medan endast 44 procent av de boende i glesbygd svarar ja. Intresset är också högre hos högskoleutbildade, med 59 procent, än hos grundskoleutbildade, med 25 procent ja. Sett till de politiska blocken är intresset jämnt fördelat medan C-, V- och FI-väljare sticker ut som särskilt entusiastiska. Mest skeptiska är miljöpartisterna där endast 47 procent är positiva till idén.

– Detta bekräftar att direktdemokrati inte är en ideologisk fråga på höger- och vänsterskalan utan en allmängiltigt relevant frågeställning som alla kan relatera till, säger Jenny Rydhammer, pressekreterare för Direktdemokraterna.

Undersökningen genomfördes i juni 2018 av SIFO på uppdrag av Direktdemokraterna och hade 1000 respondenter. Undersökningen (tillgänglig för nedladdning nedan) visar att intresset är lika stort, 56%, hos högerväljare som hos vänsterväljare.

Direktdemokraterna (DD) har funnits som riksparti sedan 2014 och började som en  sammanslagning av de direktdemokratiska partierna Demoex i Vallentuna, Aktiv Demokrati från Linköping, samt delar av Popvox i Stockholm.

Idén är att stärka demokratin och att svenska folket ska få mer makt i sakfrågor, genom allmänna omröstningar eller genom så kallad flytande demokrati där man som väljare ”ger” sin röst till det parti man tror bäst överensstämmer med ens egna värderingar i just den specifika sakfrågan.

Läs mer

Länk för nedladdning av undersökning: https://bit.ly/2uA8Eut

Länk till Direktdemokraternas hemsida: https://www.direktdemokraterna.se/

Kontakt
Thomas Larsson – Talesperson Direktdemokraterna,
Mobil: 076-848 73 38
Mejl: thomas.larsson@direktdemokraterna.se

Jenny Rydhammer – Pressekreterare Direktdemokraterna,
Mejl: jenny.rydhammer@direktdemokraterna.se

Här kan du läsa undersökningen i original

Sifo undersökning sida 1

Sifo undersökning sida 2Sifo undersökning sida 3

Sifo undersökning sida 4

 

 

 

Låt fler forma framtiden

Meningen kommer från betänkandet kring 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5) som bland annat betonar att det är dags för utveckling av demokratin genom ytterligare kanaler för påverkan via bland annat folkmotioner och en så kallad ”demokratiportal” på nätet där man kan lämna förslag och stödja folkmotioner. Fler verktyg för att öka möjligheten till engagemang behövs enligt betänkandet

Många kommuner har sedan flera år tillbaka haft möjligheten till medborgarförslag via respektive kommuns webbplats, vilket är ett lovvärt initiativ delvis i enlighet med vad demokratiutredningen belyser, men man kan ställa sig frågan om det är tillräckligt?

I det moderna samhället finns det större krav på delaktighet och möjlighet att påverka från medborgarna, vilka har svårt att få genomslag för sina idéer i dagens partipolitik med tydliga gränsdragningar. Detta skapar en brist på engagemang inom politiken vilket i sin tur skapar en ohållbar situation för den svenska politiken. I betänkandet skrivs bland annat detta: ”Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen”. Detta är en alarmerande siffra och påvisar vikten av att utveckla den svenska demokratin.

Ordet Demokrati kommer som de flesta vet från grekiskan och betyder ungefär ”Folkstyre”. Den svenska politiken av idag kan mer kännetecknas av ”politikerstyre” än ”Folkstyre” i och med att den reella möjligheten att faktiskt påverka politiken från folkets håll är väldigt liten. Det är därför dags för en reformering av det politiska systemet med fler verktyg för direkt påverkan från folket, det vill säga Direktdemokrati även i Sverige. Direktdemokrati är kortfattat en slags beslutsform där de röstberättigade direkt påverkar och fattar beslut. Denna form av demokrati finns redan i Schweiz där den fungerat under lång tid.

Direktdemokrati förespråkas av oss i Direktdemokraterna, vi är ett modernt parti utan partipolitik och vi står för folkets vilja och röstar i enlighet med folkets vilja. Om 60% av väljarna vill säga ja till en fråga och 40% vill säga nej så kommer våra röstförmedlare att dela upp sina röster på motsvarande sätt i omröstningen, exempelvis 8 ja och 6 nej. Varje medlem kan lägga fram förslag att ta upp för omröstning och om majoriteten av medlemmarna godkänner det så lägger röstförmedlarna fram förslaget i exempelvis riksdag, kommunfullmäktige etc.

Direktdemokraterna förespråkar även ”Flytande demokrati”, vilket innebär en blandning av direktdemokrati och dagens representativa demokrati. Det innebär att man inte behöver rösta på varje fråga utan inriktar sig på de frågor man brinner för och i övrigt delegerar sin röst till exempelvis ett annat partis åsikt i vissa frågor. Den som delegerat sin röst kan närsomhelst ta tillbaka sin röst. Detta skapar en smidighet som gör att väljarna kan fokusera och välja formen för sitt engagemang.

Detta anser vi är en modern form av demokrati som passar bra för 2000-talet och framåt, det skapar fler möjligheter för engagemang, både på lokal nivå men även på riksnivå. Vi i Direktdemokraterna anser att Sverige bör låta fler forma framtiden, inte bara politikerna.

Du kan läsa mer om debattartikeln här.

Jenny Rydhammer, Direktdemokraterna, Kalmar

 

Är en röst på Direktdemokraterna en bortkastad röst?

Tror du att en röst på Direktdemokraterna är en bortkastad röst i höst? Tänk om.

Du bestämmer själv vilka frågor du röstar ja/nej på – eller låter någon annan du litar på rösta åt dig i frågan.

Hur mycket kan du påverka ditt ”vanliga partis” riksdagsledamöter i 4 år?

Så…..var är rösten mer åt det bortkastade hållet?

Men om vi inte kommer in i riksdagen? Svaret är enkelt:

Det börjar med dig. Sprid ordet, och till slut kommer ringarna på vattnet att ge resultat, vi lovar! För detta är demokrati.

Jamen, kommer inte alla att rösta med plånboken?

”Jamen, kommer inte alla att rösta med plånboken?”

Det är ett argument vi får höra ofta.

Så sent som september 2017 röstade schweizarna igenom en momshöjning (en skattehöjning) för att säkra pensionerna.

Moms är något som alla som köper något någon gång är med och betalar.

Källa:https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/votes/20170924/2020-pension-reforms.html

6 Maj 2018 – 126 dagar kvar till nästa chans att uppgradera svensk #demokrati

#FlytandeDemokrati #svpol #DD2018

Anton om det politiska läget och varför han blev medlem

Anton Andersson

Efter att ha följt politiken sen jag var 16 år så har jag innerst inne känt att den långsiktiga utvecklingen inte håller. Att verkställa förändring tar tid, oönskade reformer gör att vindarna vänder snabbt och snart är man tillbaka där man började.

Jag har gång på gång påmints om att man inte längre röstar för vad man själv tycker utan snarare om vad andra tycker. Det politiska klimatet har utvecklas till en form av ständig kamp för att vinna förtroende hos fåren, aka folket. Politiker ändrar åsikter till höger och vänster, dit vindarna vänder. Åsikter anses oacceptabla och debatten stryps något otroligt. Medier lutar allt mer åt olika politiska håll och kanter och viljan att rapportera om objektiva fakta begränsas av rädsla om att gynna partier som ej speglar ens egna åsikter.

Återigen påminns jag efter att ha sett valrörelsen i USA och hur lik den är Sveriges. “Vi och dem”. Man letar hellre smuts hos dem som inte håller med istället för att hissa det man själv står för. Möjligheten att ta in nya perspektiv på verkligheten försämras drastiskt och politiken förvandlas till en form av supporterkultur man ser inom sporten. Våld växer fram och man gräver ner sig i en eko-kammare av sina egna åsikter.
Vi behöver en demokrati där förändring kan ske på folkets räkning och inte en handfull människor. En bättre framtid där makten ligger hos folket, på riktigt!

Tack för att ni har har tagit initiativet för en rejäl förändring.