Alla inlägg av historik001

FRANKENSTEINS MITTENREGERING OCH NEGATIV PARLAMENTARISM

Så har då Sverige äntligen fått sin regering, efter över fyra månaders kaffedoftande ovisshet, efter en process som varken “kohandel” eller “ohelig allians” riktigt räcker till för att beskriva. Den för snarare tanken till något Mary Shelleyskt: En mittenregering med ett långtgående högerpolitiskt program, bakbunden av en hemlig uppgörelse med vänstern. Få kan vara nöjda med denna rödgrönblå sörja, som beroende på var man står på den politiska skalan kan beskrivas som någonstans mellan ett nödvändigt ont och ond bråd nöd. Resultatet av allt detta är att vi nu står med en regering som betydligt fler är emot än för, både räknat i riksdagsmandat och enligt opinionsundersökningar. Som demokratiskt sinnad finns det stor anledning att vara missnöjd idag. Och att fundera på hur det kunde bli såhär.

Att det svenska samhället blivit allt mer polariserat har varit uppenbart för de flesta ända sedan förra valet och den Decemberöverenskommelse som följde. Vi har ett parti som samlar ca 20% av väljarkåren, men som övriga 80% anser ska ha 0% inflytande. Tvärtemot de åttio procentens intentioner leder detta snarare till att partiet växer än krymper. Många svenskar verkar ha en djupt rotad instinkt att sympatisera med den som uppfattas vara i underläge och under attack, oavsett om det är välförtjänt eller inte. Kanske är det samma instinkt som gör oss öppna för att ta emot de som har det svårast i vår omvärld och som kommer för att be om vår hjälp. Tyvärr, och trots allt det som tidigare förenat och fortfarande förenar oss, så ser vi ut att ha hamnat på var sin sida av en ideologisk klyfta som växer för varje år och gör det allt svårare att kommunicera mellan olika politiska läger.

Men det finns ett mer tekniskt skäl. Ända sedan 1907 har vi haft negativ parlamentarism i Sverige. Det innebär att det krävs en absolut majoritet som röstar nej för att avsätta en regering, eller hindra en statsministerkandidat från att bli vald. Eftersom riksdagsledamöterna inte bara har en röd och en grön knapp att välja på när det är dags för votering, utan även kan avstå och rösta gult, så kan alltså en regeringsbildare tillträda även då den fått fler nej-röster än ja-röster, bara de gula och gröna rösterna tillsammans är fler än de röda. Den negativa parlamentarismen har aldrig prövats förut i modern tid; inte ens förra mandatperiodens rekordsvaga regering fick fler nej-röster än ja-röster. Men den nya regeringen tillträder på bara 115 mandats bifall, mindre än en tredjedel av riksdagen. 153 röstade nej, övriga avstod.

Om man säger sig stå för demokrati och allas lika rätt till inflytande så är det svårt att försvara den negativa parlamentarismen. En av demokratins grundbultar är att en minoritet aldrig ska kunna ta ett beslut mot en majoritet. Med positiv parlamentarism, som de flesta andra demokratier tillämpar, hade vi kanske haft fler regeringskriser, men varje regering hade behövt förhandla med alla partier och jämka samman politiken för att samla en majoritet bakom sig. Med positiv parlamentarism kanske vi nu hade stått inför ett kostsamt nyval. Men då hade åtminstone folk fått en chans att lägga sina röster när de vet var partierna verkligen står, inte var de sade sig stå före valet.

Mycket talar för att de ideologiska och politiska svårigheter som ledde till det här valets rekordlånga regeringsbildning inte kommer att lösas av sig självt. Allt fler röster höjs för att vårt nuvarande politiska system har nått vägs ände och att vår demokrati behöver reformeras i grunden. En modell som kan vara värd att titta närmare på är så kallad “flytande demokrati”. Den bygger på införandet av ett digitalt valsystem och förenar representativ demokrati med rätten att rösta i alla de sakfrågor som idag avgörs i riksdag och kommunfullmäktige. Med flytande demokrati skulle det inte finnas något behov av negativ parlamentarism för att bilda handlingskraftiga regeringar. Medborgarna skulle då kunna rösta fram en samlingsregering enligt Schweizisk modell med den rent exekutiva uppgiften att verkställa den politik som medborgarna och deras representanter gemensamt beslutar om. Schweiz kan berömma sig med att kombinera världens mest stabila regeringar med ett stort inslag av direktdemokrati, så även om dess valsystem, liksom vårt, har rötter i 1800-talet, är det väl värt att ta inspiration ifrån när vi tänker nytt kring vår svenska demokrati.

Det var för övrigt högerns statsminister Arvid Lindman som införde den negativa parlamentarismen i Sverige för att mota socialdemokratins växande dominans. Det ser ut som att högern föll på eget grepp den här gången.

/Joakim Sigvald, medförfattare till boken “Flytande demokrati” och medlem i Direktdemokraterna

Anton om det politiska läget och varför han blev medlem

Anton Andersson

Efter att ha följt politiken sen jag var 16 år så har jag innerst inne känt att den långsiktiga utvecklingen inte håller. Att verkställa förändring tar tid, oönskade reformer gör att vindarna vänder snabbt och snart är man tillbaka där man började.

Jag har gång på gång påmints om att man inte längre röstar för vad man själv tycker utan snarare om vad andra tycker. Det politiska klimatet har utvecklas till en form av ständig kamp för att vinna förtroende hos fåren, aka folket. Politiker ändrar åsikter till höger och vänster, dit vindarna vänder. Åsikter anses oacceptabla och debatten stryps något otroligt. Medier lutar allt mer åt olika politiska håll och kanter och viljan att rapportera om objektiva fakta begränsas av rädsla om att gynna partier som ej speglar ens egna åsikter.

Återigen påminns jag efter att ha sett valrörelsen i USA och hur lik den är Sveriges. “Vi och dem”. Man letar hellre smuts hos dem som inte håller med istället för att hissa det man själv står för. Möjligheten att ta in nya perspektiv på verkligheten försämras drastiskt och politiken förvandlas till en form av supporterkultur man ser inom sporten. Våld växer fram och man gräver ner sig i en eko-kammare av sina egna åsikter.
Vi behöver en demokrati där förändring kan ske på folkets räkning och inte en handfull människor. En bättre framtid där makten ligger hos folket, på riktigt!

Tack för att ni har har tagit initiativet för en rejäl förändring.

Valförrättare

Kontaktperson: Jesper E

jesper.ek@direktdemokraterna.se

Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

Uppdragsbeskrivning

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet
2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente
3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

Befogenheter:
1) Skapa omröstningar
2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet
3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet
4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande
5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande
6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=226610

Beslut: https://medlem.direktdemokraterna.se/forum/amne/jesper-vem-vilka-inom-styrelsen-ska-ha-huvudansvaret-som-valforattare/

Svar på PM Nilsson’s ledare i Dagens Industri

I Dagens Industri den 28 juni skriver PM Nilsson på ledarplats om sina tankar kring Brexit, vilket han ser som ett olyckligt uttryck för “plötslig folkmakt”. Man förstår att PM Nilsson nåtts av insikten att folket röstade fel i det här specifika fallet. Tydligen finns det en källa till kunskap om vad den verkliga folkviljan säger, som PM och många av hans kollegor inom media har tillgång till. Vilken denna källa är framgår inte, men i det här fallet säger den alltså att Britterna i själva verket ville stanna kvar i EU, fast de röstade emot. Så vad var det då som gick fel?

PM Nilssons analys tar avstamp i att Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU är en i en rad av folkomröstningar där folket tackat nej till en fortsatt utveckling mot ett Europas förenta stater. 2005 röstade Frankrike och Nederländerna mot ett nytt fördrag som med PM’s ord skulle leda till en mer demokratisk överstat (inte en mer överstatlig demokrati märk väl).

Britternas röst för utträde bygger framförallt på missnöje med den fria rörligheten och att EU-beslut får för stor påverkan på Storbritanniens interna angelägenheter. PM Nilsson ser en paradox mellan missnöjet med mellanstatliga förhandlingar bakom lykta dörrar och utökad, men mer demokratisk, överstatlighet. Han drar slutsatsen att folket (särskilt de som “brukar ropa efter fler folkomröstningar”) inte vill ha en mer demokratisk överstat och att de demokratiska ambitionerna i internationella samarbeten därför bör minska.

Låt oss här stanna upp för en stund och kontemplera det faktum att en önskan om mer direkt inflytande i form av folkomröstningar i angelägna frågor betyder att man vill ha mindre demokrati på det internationella planet. Häpnadsväckande!

Nilsson fortsätter med att argumentera för att en sådan slutsats inte är så odemokratisk som man skulle kunna tro, då vi redan har skjutit ut viktiga sektorer som domstolar, forskning och företag från politikernas omedelbara kontroll, liksom även penningpolitiken. Han hänvisar även till den klassiska maktdelningsprincipen som federala stater som USA och Tyskland bygger på, och kommer sedan med det än mer häpnadsväckande påståendet att den tyska demokratins kollaps som utlöste andra världskriget orsakades av just folkmakt.

Vad Nilsson hänvisar till är naturligtvis det sista demokratiska valet i Weimarrepublikens Tyskland, efter vilket Hitler kom till makten. Men den som kan sin historia (eller har Google nära till hands) vet ju att Hitler aldrig blev vald till något ämbete av folket. I presidentvalet 1932 blev hans parti med 30% av rösterna näst största parti och i andra valomgången fick den sittande presidenten egen majoritet. Det var de efterföljande politiska turerna, vilka kännetecknades just av bristen på folkligt inflytande och respekt för konstitutionen, som ledde till Hitlers maktövertagande.

I själva verket är ju händelserna i Tyskland på 20- och 30-talet ett skolexempel på hur farlig den representativa demokratin kan bli, när kohandel och strategiskt spel leder till att fel ledare lyfts fram och ges utrymme att börjar manipulera sin omgivning. Det sker än idag, många av dagens diktatorer har en gång börjat sin bana i allmänna val. Att som PM Nilsson försöka kleta världens källa till konflikter och lidande, bristerna i den representativa demokratin, på sakfråge-demokratin, där folket istället direkt avgör frågor som angår dem, det är inte bara okunskap, det är ett utstuderat och ohederligt sätt att försöka omyndigförklara hela folket!
Det är helt oacceptabelt och ovärdigt en seriös journalist.

Men nu har PM Nilsson fått upp ångan och spekulerar vidare i hur även den svenska regeringsformen har skydd inbyggda mot allt för stark folkmakt, genom myndigheternas oberoende samt att det krävs två omröstningar med mellanliggande val för att ändra grundlagen. Även kungahuset står enligt Nilsson utanför demokratin: “man röstar inte om kungen”.

Men visst kan vi rösta om kungen! Det krävs som nämnts grundlagsändring i två omröstningar med mellanliggande val för att förändra monarkins roll. Att det inte finns en opinion, varken bland folket eller våra valda representanter, för att avskaffa kungahuset betyder inte att det inte låter sig göras.

Sedan behöver vi skärskåda argumenten om att maktdelning skulle vara ett slags önskvärt “odemokratiskt” skydd av staten. Maktdelning i en äkta representativ demokrati sker alltid nedåt – från det suveräna folket, ytterst representerat av parlamentet. Syftet med maktdelning är inte att skydda regimen från folket. Tvärt om! Maktdelning är till för att skydda medborgarna från att de politiska institutioner de har delegerat sin makt till blir för starka och börjar agera efter egna intressen. Den här distinktionen går uppenbarligen PM Nilsson spårlöst förbi.

Slutligen knyter Nilsson ihop påsen genom att återvända till EU-nivån:
“Om den nationella demokratin stärks av självständiga sektorer med minskad eller obefintlig folkmakt borde den internationella demokratin också göra det.”
Och landar efter denna lilla odyssé genom demokratirelativiseringens grumliga vatten i att:
“Den centrala frågan nu bör inte vara hur folket ska få mer makt i EU utan hur EU, i likhet med medlemsländerna, ska skyddas från plötslig folkmakt.”

Att Sveriges ledande publikation för ekonominyheter påstår att EU som institution bör skyddas från folkets inflytande är ett skrämmande påstående som dessvärre har vädrats på många håll i körvattnet av den för etablissemanget oväntade och oönskade förlusten i Brexit-omröstningen.

Vi i Direktdemokraterna är starka förespråkare för folkmakten och är inte beredda att relativisera bort dess betydelse. Historien har, tvärt emot vad PM Nilsson försöker insinuera, gång på gång visat att en starkare demokrati leder till mer välmående, välordnade och fredliga samhällen än dess motsats.

Folkomröstningar må vara ett trubbigt instrument i en parlamentarisk demokrati. Men ibland måste den användas för att få reda på vad folket verkligen vill i frågor där politikerna är kluvna och skiljelinjerna går inom partierna snarare än mellan dem. Hade vi haft ett ännu mer finkalibrerat instrument så hade vi använt det. Men nu är folkomröstningar det bästa vi har att tillgå. Medborgarna i Storbritannien har sagt sitt. De vill lämna EU. Detta är vad vi har att förhålla oss till och respektera. Kanske är det även dags för det Svenska folket att åter ta ställning till vårt medlemskap. Ju mer övriga partier motsätter sig en sådan folkomröstning, med motivet, om än inte uttalat, att folket kanske röstar fel – desto tydligare kommer vi att ställa oss på folkets sida och kräva folkomröstning.

Vi inom Direktdemokraterna vill inte avveckla folkomröstningsinstrumentet. Vi vill utveckla det, genom en rad olika reformer som kan implementeras i närtid. På sikt ser vi dessutom möjligheten att helt skaka av oss den representativa demokratins förmynderi och ersätta den med direktdemokrati, med möjlighet för var och en att delegera sin röst till representanter, för en kortare eller längre period. Vi kallar det flytande demokrati, vilket du kan läsa mer om här. Direktdemokraterna tar inte ställning i sakfrågor. Vår enda vilja och syfte är att folket ska få mer inflytande över politiken.
Demokrati – mellan valen.

Källa:
Ledare i Dagens Industri