Current topics

DIREKTDEMOKRATERNA - RIKSDAGEN

Stödjer du proposition 2023/24:120 ”Justerad skatt på tobak och nikotin”?

Kategori Skattefrågor
Datum 2024-05-10 09:00 - 2024-06-17 23:00
Description
Anmärkning: Denna fråga gick ut lite för tidigt med otydlig frågeställning och avsaknad av planerat beslutsdatum. Systemet tillåter inte ändring av frågeställning och information länkad till frågan, när röster redan lagts (vilket är helt korrekt för att inte frågor ska kunna förvanskas i efterhand). Därför togs frågan bort och läggs nu in igen. Vi ber om ursäkt till de som hann rösta och ber dem rösta igen. - - - - - Regeringspropositionens förslagspunkter: 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Se länkar för att finna propositionen samt (1 st) följdmotion (motion 2023/24:2896). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024. Planerat beslutsdatum: 2024-06-18 - Propositionen bereds i utskott Inlämnat av: Finansdepartementet Tilldelat: Skatteutskottet Behandlas i betänkande 2023/24:SkU27 Inlämnad: 2024-04-16 Motionstid slutade: 2024-05-02 - Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås vissa ändringar av beskattningen för tobak och nikotin med anledning av de bedömningar som gjordes i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 12.19). Förslagen innebär bl.a. följande. •Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent. •Skatten på snus sänks med 20 procent. •Definitioner av snus och tuggtobak införs i lagen om tobaksskatt. •Skattebeloppen för tobak och nikotinprodukter som finns i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. respektive lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter justeras så att de bättre motsvarar de faktiska skattesatser som de ska spegla. •Skattesatserna för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter ska varje år räknas om utifrån förändringen i konsumentprisindex. •Indexering av tobaksskatten och skatten på vissa nikotinhaltiga produkter ska ske genom att de skattebelopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen sker multipliceras med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet ska ange förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år.

Anser du att Sverige ska kopiera den brittiska betaltjänstlagen avseende bankers ansvar för att motverka bankbedrägerier?

Kategori
Datum 2024-02-13 11:00 - 2025-02-13 23:00
Description
Företrädare för en rad svenska konsument-, pensionärs-, villaägar- och småföretagarorganisationer föreslår på DN Debatt (12 feb 2024, se länk) att regeringen kopierar det brittiska systemet och tar initiativ till att ändra betaltjänstlagen så att ansvaret för säkerhetsbristerna läggs på bankerna. "Den innebär att kundens bank normalt får ersätta halva summan för bedrägeriet, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Likaså måste bankerna offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri." Håller du med?

Anser du att Sverige i lag bör förbjuda skändning av religiösa skrifter?

Kategori Justitie (Lagar)
Datum 2023-07-19 07:00 - 2024-07-19 23:00
Description
Bränning av den religiösa skriften Koranen är sedan länge ett debatterat ämne som upprör men också utmanar oss alla om hur vi ser på yttrandefrihetens gränser. Vad tycker du? Bör vi förbjuda bränning eller annan form av skändning av religiösa skrifter? Det finns gott om debatter och yttranden i ämnet, men här är några av dem. Sök fler för att se frågan ur fler perspektiv än ett. FN-organet UNAOC: Koranbränning i Sverige en respektlös handling (https://unric.org/sv/unaoc-koranbranning-i-sverige-en-respektlos-handling/) https://www.limhamnsjuristen.se/brottmal/koranbranning-hatbrott-eller-yttrandefrihet/ https://www.gp.se/ledare/samma-regler-b%C3%B6r-g%C3%A4lla-f%C3%B6r-koranen-och-bibeln-1.33465929 OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/

Anser du att Sverige i lag ska förbjuda kärnvapen på svenskt territorium i fredstid?

Kategori Försvar
Datum 2023-07-16 00:00 - 2024-07-16 23:00
Description
Med anledning av Sveriges kommande NATO-medlemsskap aktualiseras än mer frågan om kärnvapen på svenskt territorium i fredstid. Svenska Freds önskar ett tydligare klargörande: "För att det svenska folket ska ha en garanti för att varken denna eller framtida regeringar kommer välja att placera kärnvapen i Sverige, bör Sverige instifta en nationell lag mot införsel av kärnvapen, i likhet med Natoländerna Spanien, Litauen och Finland." (https://www.svenskafreds.se/kampanj/norge-ar-medlem-i-nato-samtidigt-som-landet-har-en-policy-som-begransar-karnvapen-pa-norges-territorium-och-jobbar-for-nedrustning-kan-inte-sverige-gora-samma-sak/) - Utrikesminister Tobias Billström sa den 23 februari 2023, vid regeringens deklaration vid 2023 års utrikespolitiska debatt i riksdagen: "I likhet med Norge och Danmark på sin tid, går Sverige med i Nato utan formella förbehåll. Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det är aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium. Sverige fortsätter att vara engagerat i rustningskontroll, nedrustning och ickespridning. Som ett led i detta kommer vi fortsätta att aktivt delta i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Dessutom måste normen mot användning av kemiska och biologiska vapen upprätthållas." (se sidan 4 här: https://www.regeringen.se/contentassets/da8179fdfe1b4d9cb1dc8bef9681c8b4/utrikesdeklarationen-2023.pdf ) - Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte finns några planer på att taktiska kärnvapen ska placeras i Sverige, men att Sverige måste stå upp för att Nato bygger på nukleär avskräckning." (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsministern-osannolikt-med-karnvapen-i-sverige ). - Vad tycker du? Ska Sverige i lag förbjuda kärnvapen på svenskt territorium under fredstid? - OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/
Social media
Share
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail
  • Copy
    https://direktdemokraterna.se/aktiva_fragor
Version 1.26.7