Låt fler forma framtiden

Meningen kommer från betänkandet kring 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5) som bland annat betonar att det är dags för utveckling av demokratin genom ytterligare kanaler för påverkan via bland annat folkmotioner och en så kallad ”demokratiportal” på nätet där man kan lämna förslag och stödja folkmotioner. Fler verktyg för att öka möjligheten till engagemang behövs enligt betänkandet

Många kommuner har sedan flera år tillbaka haft möjligheten till medborgarförslag via respektive kommuns webbplats, vilket är ett lovvärt initiativ delvis i enlighet med vad demokratiutredningen belyser, men man kan ställa sig frågan om det är tillräckligt?

I det moderna samhället finns det större krav på delaktighet och möjlighet att påverka från medborgarna, vilka har svårt att få genomslag för sina idéer i dagens partipolitik med tydliga gränsdragningar. Detta skapar en brist på engagemang inom politiken vilket i sin tur skapar en ohållbar situation för den svenska politiken. I betänkandet skrivs bland annat detta: ”Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen”. Detta är en alarmerande siffra och påvisar vikten av att utveckla den svenska demokratin.

Ordet Demokrati kommer som de flesta vet från grekiskan och betyder ungefär ”Folkstyre”. Den svenska politiken av idag kan mer kännetecknas av ”politikerstyre” än ”Folkstyre” i och med att den reella möjligheten att faktiskt påverka politiken från folkets håll är väldigt liten. Det är därför dags för en reformering av det politiska systemet med fler verktyg för direkt påverkan från folket, det vill säga Direktdemokrati även i Sverige. Direktdemokrati är kortfattat en slags beslutsform där de röstberättigade direkt påverkar och fattar beslut. Denna form av demokrati finns redan i Schweiz där den fungerat under lång tid.

Direktdemokrati förespråkas av oss i Direktdemokraterna, vi är ett modernt parti utan partipolitik och vi står för folkets vilja och röstar i enlighet med folkets vilja. Om 60% av väljarna vill säga ja till en fråga och 40% vill säga nej så kommer våra röstförmedlare att dela upp sina röster på motsvarande sätt i omröstningen, exempelvis 8 ja och 6 nej. Varje medlem kan lägga fram förslag att ta upp för omröstning och om majoriteten av medlemmarna godkänner det så lägger röstförmedlarna fram förslaget i exempelvis riksdag, kommunfullmäktige etc.

Direktdemokraterna förespråkar även ”Flytande demokrati”, vilket innebär en blandning av direktdemokrati och dagens representativa demokrati. Det innebär att man inte behöver rösta på varje fråga utan inriktar sig på de frågor man brinner för och i övrigt delegerar sin röst till exempelvis ett annat partis åsikt i vissa frågor. Den som delegerat sin röst kan närsomhelst ta tillbaka sin röst. Detta skapar en smidighet som gör att väljarna kan fokusera och välja formen för sitt engagemang.

Detta anser vi är en modern form av demokrati som passar bra för 2000-talet och framåt, det skapar fler möjligheter för engagemang, både på lokal nivå men även på riksnivå. Vi i Direktdemokraterna anser att Sverige bör låta fler forma framtiden, inte bara politikerna.

Du kan läsa mer om debattartikeln här.

Jenny Rydhammer, Direktdemokraterna, Kalmar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*